Mesto Trnava

Publicita a informovanie

V pondelok 5. decembra 2016 sa v priestoroch radnice Mesta Trnava uskutočnil "Seminár k výzve na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP, špecifický cieľ : 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských  škôl". Seminár organizoval Sprostredkovateľský orgán krajského mesta Trnava spoločne so sprostredkovateľským orgánom Trnavského samosprávneho kraja a bol určený pre potenciálnych žiadateľov v rámci vyhlásenej výzvy.

  Prezentácia - procesy implementácie
  Prezentácia - hlavné atribúty

Informovanosť a komunikácia IROP

 

 

Zverejnené: 6. 12. 2016