Mesto Trnava

Rating

VÝROK O RATINGU


EUROPEAN RATING AGENCYTM priraďuje mestu Trnava ratingové hodnotenie nasledovne:

Dlhodobý korunový rating A- (pozitívny výhľad)
Dlhodobý devízový rating BBB+ (pozitívny výhľad)
Krátkodobý rating S2+


Mestu Trnava bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských korunách A- (pozitívny výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách bolo mestu Trnava priradené ratingové hodnotenie BBB+ (pozitívny výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie mesta Trnava je S2+, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie A-.

Zdôvodnenie:
 

 • Mesto Trnava v posledných rokoch zaznamenalo významný ekonomický rozmach.
  V oblasti vytvárania podmienok pre investície a získavania investorov svoje ambície naplnilo. V súčasnosti sa aktivity vedenia mesta Trnava sústreďujú najmä na zvyšovanie kvality života v meste vytváraním nových podmienok pre bývanie v meste ako aj nových možností na kvalitné využívanie voľného času pre občanov mesta, regiónu, ale aj návštevníkov mesta.
   
 • Mesto Trnava sa stáva atraktívnou lokalitou pre súkromných investorov, ktorí majú záujem o budovanie a vytváranie nových moderných športových, rekreačných a obytných zón v meste. Uvedené projekty znížia nároky na investície, ktoré by museli byť v tejto oblasti realizované mestom.
   
 • Finančné hospodárenie mesta Trnava hodnotí agentúra ako stabilné. Mesto k 31.12.2007 vykázalo prebytok v objeme 85 723 tis. Sk. Po odpočítaní nevyčerpaných účelových prostriedkov vo výške 7 482 tis. Sk je výsledok hospodárenia 78 241 tis. Sk. Uvedené prostriedky budú v ďalšom období použité na realizáciu rozvojových aktivít mesta. K ultimu roka 2007 mesto dodržiavalo pravidlá rozpočtového hospodárenia, hodnota ukazovateľa zadlženosť k bežným príjmom predstavovala 36,41 % a hodnota ukazovateľa dlhová služba k bežným príjmom 6,14 %.
   
 • Agentúra pozitívne vníma prebiehajúci proces informatizácie v meste. Od 1.7.2008 sa nástrojom internej komunikácie stal Intranet Mestského úradu v Trnave. Prostredníctvom neho sú zamestnanci MsÚ informovaní nielen o dianí na mestskom úrade, ale intranet ponúka aj prístup k rôznym databázam, interným smerniciam mestského úradu, atď..

 

 

Súvisiaci obsah