Mesto Trnava

Ratingové hodnotenie mesta Trnava z júla 2007

I. VÝROK O RATINGU

Slovenská ratingová agentúra potvrdzuje mestu Trnava ratingové hodnotenie
nasledovne:

Dlhodobý korunový rating A- (stabilný výhľad)
Dlhodobý devízový rating BBB+ (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2+


Mestu Trnava bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských korunách A- (stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách bolo mestu Trnava priradené ratingové hodnotenie BBB+ (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie mesta Trnava je S2+, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie A-.

Zdôvodnenie:

• V oblasti napĺňania strategických cieľov mesto priebežne realizuje vízie a zámery
stanovené aktualizovaným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Mesto Trnava vníma ako svoje základné poslanie zabezpečenie trvalo udržateľného
rastu, čo kladie nároky najmä na strategické a koncepčné plánovanie. Mesto preto
vytvára koncepcie pre rôzne oblasti života, aj keď ich spracovanie nie je vždy zákonnou podmienkou. V uplynulom období boli schválené Energetická koncepcia mesta, Program rozvoja bývania na obdobie rokov 2006 – 2011, v štádiu spracovania je Generálny dopravný plán.

• Finančná situácia mesta Trnava je charakterizovaná kontinuálnym medziročným rastom príjmov. V roku 2006 dosiahli úroveň 1,75 mld. Sk, čo predstavuje oproti roku 2005 takmer 5 %-ný rast. Výsledok hospodárenia mesta Trnava za rok 2006 bol
94 199 tis. Sk, ktoré sú účelovo viazané a budú použité v roku 2007.

• Aj rok 2006 sa niesol v znamení výrazného investičného rozvoja. Okrem významnej investície PSA Peugeot Citroën mesto pokračuje v bytovej výstavbe, v budovaní infraštruktúry, v investíciách do oblasti školstva, športu, sociálnej a kultúrnej. Rozvoj mesta je financovaný z viacerých zdrojov. Nezanedbateľnú časť tvoria dotácie a vlastné príjmy mesta a projekty sú dofinancovávané z návratných zdrojov financovania. V roku 2006 preto došlo k zvýšeniu úverovej zadlženosti mesta, keď hodnota ukazovateľa zadlženosť k bežným príjmom dosahovala úroveň 40 % a hodnota ukazovateľa dlhová služba k bežným príjmom 4,55 %. Mesto neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti.

• Slovenská ratingová agentúra pozitívne vníma zmeny zaznamenané v riadiacej oblasti na mestskom úrade. Od 1.7.2007 mesto implementovalo novú organizačnú štruktúru, ktorá vytvára väčší priestor aj pre projektové riadenie. Vyššie nároky sú kladené aj na zamestnancov na nižších stupňoch, ktorým sú delegované vyššie kompetencie a zároveň vyššia zodpovednosť za zverené úlohy.

Bratislava 31. júla 2007

 

Súvisiaci obsah