Mesto Trnava

Ratingové hodnotenie z 27.júla 2004

Slovenská ratingová agentúra TM potvrdzuje mestu Trnava ratingové hodnotenie v slovenských korunách z roku 2003 a zvyšuje ratingové hodnotenie
v cudzích menách nasledovne:
Dlhodobý korunový rating A- (stabilný výhľad)
Dlhodobý devízový rating BBB+ (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2+

Priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórií transakcií v slovenských korunách A- (stabilný výhľad) je na úrovni ratingového hodnotenia štátu. V kategórii transakcií v cudzích menách bolo Mestu Trnava priradené ratingové hodnotenie BBB + (stabilný výhľad), čo taktiež zodpovedá úrovni rizika Slovenskej republiky.
Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Trnava je S2+, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie A-.

Podľa názoru Slovenskej ratingovej agentúry rozvoj mesta sa aj v uplynulom období realizoval v zmysle Strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Trnava, ktorý definoval základné potreby mesta. Medzi zrealizované projekty v roku 2003 patrí napríklad založenie a sprevádzkovanie Informačného centra pre malých a stredných podnikateľov, spracovanie databázy pozemkov a objektov vhodných na podnikateľské účely, vybudovanie kancelárie prvého kontaktu, budovanie podmienok pre rozvoj športových a kultúrnych aktivít.

V roku 2003 sa začal projekt investičnej výstavby výrobného závodu PSA Peugeot Citroen na území mesta. Príchod investora si však v oblasti strategického plánu rozvoja mesta vyžiadal stanovenie ďalších priorít. Mesto na tieto potreby reaguje operatívne, v štádiu spracovania je aktualizácia územného plánu a ďalších
strategických dokumentov. Medzi nové priority boli zahrnuté - riešenie bytovej otázky, dopravnej situácie ako aj výstavba technologického centra a podnikateľského inkubátora. Vďaka vybudovaniu závodu PSA Peugeot Citroen sa zvýši potenciál mesta, ktoré tak začne plniť významnú úlohu v regióne ako z pohľadu zamestnanosti, tak aj kultúrneho a spoločenského, čo však prinesie aj zvýšené nároky na samosprávu.

Finančná situácia mesta je dlhodobo priaznivá, hospodárenie mesta bolo v roku 2003 ukončené prebytkom v objeme 23 301 tis. Sk a ukazovatele zadlženosti dosahujú stabilne priaznivé hodnoty. Mesto už v súčasnosti dodržiava kritériá v zmysle nových rozpočtových pravidiel platné k 1.1.2005 - ku konca roka 2003 bol pomer
dlhovej služby k bežným príjmom 5,07 %-ný (maximálna hodnota v zmysle zákona je 25 %) a zadlženosť k bežným príjmom dosiahla ku konca roka 2003 hodnotu 35,62 % (maximálna hodnota v zmysle zákona je 60 %). Pozitívny výsledok hospodárenia dosahujú aj príspevkové organizácie mesta, ktoré v roku 2003 ukončili svoju činnosť
s kladným výsledkom hospodárenia vo výške 9 717 tis. Sk.

Napriek skutočnosti, že mesto využíva pri vymáhaní pohľadávok všetky dostupné právne prostriedky, aj naďalej pretrváva nepriaznivá štruktúra pohľadávok z časového hľadiska. Pohľadávky po lehote splatnosti ku koncu roka 2003 tvorili až 94,5 % - ný podiel na celkovom objeme pohľadávok a ich objem tak dosiahol ku koncu roka 2003 výšku 118 154 tis. Sk. Pohľadávky sú vo veľkej miere evidované voči dlžníkom v konkurze a vznikli v minulosti. Vysoká platobná schopnosť mesta uhrádzať svoje záväzky včas a v plnej výške však ovplyvnená nie je.

Slovenská ratingová agentúra (SRA) je nezávislá analytická spoločnosť ratingového charakteru, ktorá vykonáva svoje analýzy na území celej Slovenskej republiky.

Podrobnejšie informácie o Slovenskej ratingovej agentúre, jej ratingových hodnoteniach a analytických výstupoch získate na www.slovakrating.sk.

 

Súvisiaci obsah