Mesto Trnava

Ratingové hodnotenie z 27. júla 2005

I. VÝROK O RATINGUSlovenská ratingová agentúra potvrdzuje mestu Trnava ratingové hodnotenie nasledovne:

Dlhodobý korunový rating A- (stabilný výhľad)
Dlhodobý devízový rating BBB+ (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2+


Mestu Trnava bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórií transakcií v slovenských korunách A- (stabilný výhľad), čo zodpovedá úrovni ratingového hodnotenia štátu. V kategórii transakcií v cudzích menách bolo mestu Trnava priradené ratingové hodnotenie BBB+ (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie mesta Trnava je S2+, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie A-.

Zdôvodnenie:

* Tvorba strategických a koncepčných dokumentov má v podmienkach mesta Trnava aj naďalej vysokú prioritu. Mesto je vo fáze prípravy Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý bude zameraný aj na rozvoj nových oblastí s dôrazom na environmentálnu a sociálnu oblasť. V rámci koncepčnej činnosti mesto pripravuje zmapovanie budúcich daňovníkov za účelom plnenia ich daňových povinností.

* Finančné hospodárenie mesta je aj naďalej priaznivé. Za rok 2004 vytvorilo mesto prebytok hospodárenia vo výške 21 895 tis. Sk a ziskové hospodárenie vykázali aj príspevkové organizácie mesta (kumulatívny zisk v objeme 13 337 tis. Sk). V súvislosti s plánovanými investíciami predpokladá mesto v roku 2005 čerpanie úverov v objeme takmer 275 mil. Sk, z toho úvery čerpané za zvýhodnených podmienok v objeme takmer 96 mil. Sk.

* Mesto Trnava je priekopníkom v oblasti nového modelu rozpočtovania samospráv tzv. programového rozpočtovania. Spomínanú metódu, prostredníctvom ktorej sú transformované strednodobé priority mesta do podoby konkrétnych úloh a aktivít v danom roku, uplatnilo mesto už pri zostavovaní rozpočtu na rok 2005. Mesto nielen v tejto oblasti plní aj edukačnú funkciu vo vzťahu k ostatným samosprávam v rámci Slovenska.

* Investičné zámery mesta na rok 2005 sú ambiciózne (viac než 400 mil. Sk) a sú smerované najmä do oblasti bytovej výstavby, dopravy, školstva a vzdelávania, mládeže a športu. Práve oblasť rozvoja bytovej výstavby zaznamenáva za posledné obdobie veľký rozmach, čo súvisí s investíciou PSA Peugeot Citroen v blízkosti mesta. Zámerom mesta ja zároveň zvýšiť turistickú atraktívnosť mesta a regiónu a aj na tento účel boli vyčlenené finančné zdroje. Mesto už teraz vytvára budúcim investorom nielen podmienky na prácu, ale aj na bývanie a oddych.

 

Súvisiaci obsah