Mesto Trnava

Ratingové hodnotenie z júla 2006

Ratingové hodnotenie z júla 2006

I. VÝROK O RATINGU

Slovenská ratingová agentúra priraďuje mestu Trnava ratingové hodnotenie nasledovne:

Dlhodobý korunový rating A- (stabilný výhľad)
Dlhodobý devízový rating BBB+ (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2+


Mestu Trnava bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských korunách A- (stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách bolo mestu Trnava priradené ratingové hodnotenie BBB+ (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie mesta Trnava je S2+, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie A-.

Zdôvodnenie:

- Strategické plánovanie a kontinuálnosť v napĺňaní stanovených cieľov je stabilne silnou stránkou mesta Trnava. Mesto už dlhodobo investuje do svojho majetku a snaží sa o jeho zveľaďovanie. V uplynulom období zaznamenalo významný hospodársky rast najmä vďaka príchodu niekoľkých zahraničných investorov. Hospodársky rast je sprevádzaný ďalšou zvýšenou investičnou činnosťou, ktorou sa mesto usiluje o zvyšovanie svojej atraktívnosti. Investičný rozvoj však priniesol so sebou aj nové potreby, ktoré budú premietnuté v novom Programe sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta, jeho spracovanie je v konečnej etape. V zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja sú prioritami mesta Trnava ľudské zdroje a podnikateľské prostredie, doprava a technická infraštruktúra, mestské životné prostredie a podmienky pre voľnočasové aktivity, verejné služby a občan.

- Finančné hospodárenie mesta je stabilné. Za rok 2005 vytvorilo mesto prebytok hospodárenia vo výške 29 101 tis. Sk. Záväzky, ktoré má mesto vo svojej evidencii, sú uhrádzané riadne a včas, mesto neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti. Agentúra však negatívne hodnotí vysoký objem pohľadávok mesta. Aj napriek vybudovanému systému správy a vymáhania sa nepodarilo zamedziť rastu pohľadávok plynúcich z miestnych daní a poplatkov. Inkaso pohľadávok je dôležitou súčasťou zabezpečovania kontinuálnej tvorby cash flow a zabezpečenia si dlhodobej platobnej schopnosti. Aj keď mesto nemá problémy vo finančných tokoch, v pohľadávkach je viazaný vysoký objem finančných zdrojov, ktoré by inak mohli byť použité na rozvoj mesta bez potreby využitia cudzích zdrojov.

- V roku 2006 predpokladá mesto v súvislosti s plánovanými investíciami čerpanie úverov v objeme 246 mil. Sk, z toho úvery ŠFRB vo výške 37 mil. Sk. Mesto tak výrazne zvýši svoju úverovú zadlženosť. Aj keď je časť úverov splácaná z nájomného, o ktoré boli posilnené príjmy mesta, riziko platobnej neschopnosti nájomcov nesie mesto. Agentúra preto odporúča čerpať ďalšie úvery po čiastočnom znížení zadlženosti mesta a k prijímaniu ďalších úverov pristupovať veľmi obozretne.

- Slovenská ratingová agentúra pozitívne vníma zmeny zaznamenané v personálnej oblasti na mestskom úrade. Okrem zabezpečovaniu samosprávnych funkcií mesta sa mesto zameralo aj na zvyšovanie kvalifikačnej a odbornej úrovne pracovníkov a zvyšovaniu efektívnosti ich práce. Mesto sa zapojilo do projektu Kvalifikovaní zamestnanci - základ modernej samosprávy financovaného z Európskeho sociálneho fondu a orientovaného na podporu vzdelávania pracovníkov samosprávy.

© Slovenská ratingová agentúra TM, a.s.
Mesto Trnava Júl 2006

 

Súvisiaci obsah