Podnikateľ

Realizácia projektu v meste Trnava

Cieľová skupina

  • deti MŠ
  • žiaci ZŠ
  • pedagógovia a lektorky

Zapojené školy

Zámer a ciele realizácie projektu v Trnave

  • práca v materských školách - „dvojjazyčnosť v bežnom dni“ – lektorka sprevádza deti počas dňa,
  • zapojenie základných škôl v  bezprostrednej blízkosti zapojených materských škôl tak, aby bola zabezpečená kontinuita projektu,
  • zapojenie ZŠ M. Gorkého, ktorá vyvíja aktivity zamerané na rodovú rovnosť, zapája deti zo znevýhodneného prostredia a úspešne realizovala projekty spojené s výučbou nemeckého jazyka,
  • partnerské projekty – spoločné aktivity detí z trnavských a rakúskych škôl, rozvoj už existujúcich partnerstiev, poznávanie kultúry a tradícií,
  • ďalšie vzdelávanie pedagógov (nadobúdanie kompetencií v cudzom jazyku, poznatky a teórie osvojovania si cudzieho jazyka, didaktika, a pod.),
  • hospitácie a exkurzie do rakúskych MŠ a ZŠ pre pedagógov.

Projektový tím

 
Chcete vedieť, čo je nové?