Mesto Trnava

Regionálna integrovaná územná stratégia

Regionálna integrovaná územná stratégia
a Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja


Integrované územné stratégie sú plánovacím nástrojom pre aplikáciu integrovaného prístupu, ktorý sa bude uplatňovať pri realizácii IROP v programovom období 2014 – 2020. Zohľadňujú princípy pre integrované územné investície definované vo všeobecnom nariadení, kde sú uvedené zásady partnerstva a integrovaného prístupu k územnému rozvoju, ako aj v nariadeniach upravujúcich špecifiká pre jednotlivé fondy.

V podmienkach SR sa integrované územné investície budú realizovať na základe tzv. regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej aj „RIÚS“), ktoré vychádzajú z programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja VÚC, programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja miest a obcí, regionálnych, sektorových koncepčných a ďalších relevantných strategických dokumentov. RIÚS je záväzným strategickým dokumentom implementácie IROP v danom regióne definujúcim konkrétne plánované opatrenia, ktoré budú východiskom pre žiadosti o podporu, s dôrazom na integrovaný prístup pre rozvoj územia.

Súčasťou RIÚS je integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja (IÚS UMR), ktorá sa bude realizovať v rámci mestských funkčných oblastí.

Na príprave RIÚS TTSK (vrátane IÚS UMR) sa podieľal Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s krajským mestom Trnava.

Dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 – 2020 Integrovaná územná udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014 – 2020“ bol dňa 03. 10. 2016 schválený Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR).
Dokument RIÚS TTSK (vrátane IÚS UMR) je zverejnený na webovej stránke TTSK.
 


Rada partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu

Postavenie a úlohy rady partnerstva RIÚS/UMR popisuje Partnerská dohoda SR na roky 2014 -2020, zákon o príspevku EŠIF a Systém riadenia EŠIF.

Radu Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trnavského kraja na roky 2014-2020 zriadil Riadiaci orgán pre IROP O v súlade s ods. 1 písm. b) § 15 zákona o príspevku z EŠIF ako spoločnú rada partnerstvu pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu a integrovanú územnú stratégiu mestskej oblasti. V zmysle štatútu a rokovacieho poriadku rady partnerstva pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trnavského kraja na roky 2014 – 2020 (ďalej len „rada partnerstva“) je rada partnerstva spoločnou platformou zástupcov štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy a sociálno-ekonomických partnerov pri príprave, realizácii, monitorovaní a hodnotení regionálnej integrovanej územnej stratégie a integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti na území každého kraja a príslušnej funkčnej mestskej oblasti.

Medzi hlavné úlohy rady partnerstva vo vzťahu k implementácií RIÚS (a IÚS UMR ako jej súčasti) patrí podľa štatútu a rokovacieho poriadku vydávanie stanoviska k návrhu RIÚS, iniciovanie jeho aktualizácie, vydávanie odporúčaní pre zlepšenie implementácie RIÚS a spolupodieľanie sa na monitorovaní a hodnotení realizácie RIÚS, o. i. berie na vedomie podklady pre výročné a záverečnú správu o vykonávaní IROP a hodnotiace správy o dosiahnutom pokroku RIÚS.

Zoznam členov rady partnerstva

Štatút a rokovací poriadok rady partnerstva


Udržateľný mestský rozvoj

Udržateľný mestský rozvoj (UMR) je povinnou súčasťou RIÚS. Stratégia udržateľného mestského rozvoja je upravená v článku 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013, o Európskom fonde regionálneho rozvoja. K aplikácii nástroja UMR v územnom rozvoji boli v podmienkach SR definované krajské mestá so svojím funkčným územím.


Mestská funkčná oblasť

Mestské funkčné oblasti boli vymedzené v zmysle Analýzy rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom na tematickú koncentráciu EŠIF v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 a v znení Zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011, ako celoštátnom územnoplánovacom dokumente.

Mestská funkčná oblasť krajského mesta Trnava (MFO) vznikla s cieľom naviazania spolupráce obcí a ich predstaviteľov pri tvorbe spoločných verejných politík, spoločnom zabezpečovaní služieb pre obyvateľov MFO tak, aby bol dodržaný integrovaný prístup k riešeniu špecifických potrieb územia.

MFO Trnava je tvorená obcami: Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Trnava, Bučany, Zvončín, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Ružindol, Suchá nad Parnou.


Dokumenty

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?