Podnikateľ

Školenie správy údajov a kurz inštalácie sa konal vo Viedni, Rakúsko

Školenie správy údajov a kurz inštalácie sa konal vo Viedni, Rakúsko, (1.-2. decembra 2011)

V blízkej dobe budú zverejnené nové nástroje pre správu údajov.

Nástroj na správu údajov pre spravovanie využitia pôdy, bol spracovaný v projekte Circuse v balíku WP 3. Zodpovedný za rozvoj tohto nástroja je Saský krajinský úrad pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a geológiu vo Freibergu (Nemecko). V rámci dvojdňového školenia a inštalačného kurzu všetci partneri projektu získali znalosti o inštalácii, používaní a implementácii nového nástroja na správu údajov. Nový nástroj pre správu krajiny - ktorý je riešený v Exceli, je jednoduchý a efektívny. To spĺňa jeden z hlavných cieľov: nástroj pre správu môžu jednoducho využívať všetci  záujemcovia v Strednej Európe. Čoskoro bude možné stiahnuť si nástroj pre správu pôdy z webovej stránky www.circuse.eu.

V prvý deň mítingu privítali účastníkov pani Starzewska-Sikorski (IETU) a vedúci WP3 pán Siemer a pán Otparlik (SMUL).  Na úvod zhrnuli posledné aktivity - nástroj pre hospodárenie s pôdou, ktorý je základom práce s údajmi v teréne a prehľad o podmienkach využitia a vyprodukované mapy. Potom nasledovala prezentácia pána Scherera o možnostiach a štruktúre nového nástroja. Po prezentácii bol nainštalovaný nový program do laptopov všetkým zodpovedným osobám.

Hlavné zameranie druhého dňa bolo venované príprave a testovaniu nového nástroja. Na základe toho mali účastníci možnosť pracovať so svojimi regionálnymi údajmi pri testovaní nového nástroja riadenia. Pán Scherer a jeho spolupracovníci pomáhali účastníkom pracovať v novom programe. Pán Otparlik predstavil spôsob pripojenia a zadávania vstupov. Pred ukončením stretnutia pán Verbücheln (Difu)  prezentoval komunikačné a propagačné aktivity v rámci projektu CircUse.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Data management training and installation course was held in Vienna, Austria 1-2nd December 2011

The new data management tool will be published soon

A data tool for land use management was developed in workpackage 3 of the CircUse project. Responsible for the development of the tool is the Saxon State Office for the Environment, Agriculture and Geology in Freiberg (Germany). In the frame of a two day training and installation course all responsible project partner got knowledge regarding the installation, use and implementation of the new land use management tool. The new land management tool - which bases on Excel - work effective and easily. This fulfils one main objective: The management tool can be used easily by all interested stakeholder in Central Europe. Soon it will be possible to download the land management tool from the webpage www.circuse.eu.

On the first day of the meeting Ms. Starzewska-Sikorska (IETU) and WP3 leaders Mr. Siemer and Mr. Otparlik (SMUL) welcomes the participants. The welcome speech included a review of past activities - like an introduction in the CircUse land management tool, the basis of fieldwork data and an overview of the terms of reference and developed maps. This introduction was followed by a presentation regarding the structure and possibilities of the new management tool by Mr. Scherer. After the presentation all responsible project install the new programme on their laptops.

The main focus of the second day of the meeting was the training and testing of the new instrument. Thereby participants had the possibility to work with their own regional data to test the new management tool. Mr. Scherer and other WP3 responsibilities helped the participants to work with the new programme and in case of problems. Furthermore the content and input of a WP 3 manual was presented by Mr. Otparlik and discussed at the second day. At the closure of the meeting a presentation was held by Mr. Verbücheln (Difu) regarding communication and dissemination activities within the CircUse project.

 
Chcete vedieť, čo je nové?