Mesto Trnava

Štatút mesta

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, nadväzujúc na historickú tradíciu výsad slobodného kráľovského mesta priznaných v r. 1238 uhorským kráľom Belom IV., vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1, § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) a § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento Štatút mesta Trnava.
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 505, ktorým sa schvaľuje štatút mesta Trnava nadobúda účinnosť dňom 11. 3. 2019.