Tradičný trnavský jarmok 2019

Termín konania

05. 09. - 08. 09.2019 (štvrtok - nedeľa)

Všeobecné zásady na organizačné zabezpečenie

Organizačné zabepečenie

Organizácia dopravy

Výška poplatkov

Mapa lokality jarmočniska

 Podmienky predaja potravín počas TTJ 2019

Mapa remeslá_1časť
Mapa remeslá_2časť
Mapa remeslá_Divadelná
 

Mapa občerstvenie Vajanského
Mapa občerstvenie Radlinského
Mapa rozmiestnenia predajcov

Karty na vjazd do centra mesta počas konania Tradičného trnavského jarmoku pre prevádzky a zásobovanie sa vydávajú na stálej službe Mestskej polície na Trhovej 2 v Trnave, v pracovné dni vždy v čase od 08.00 h do 14.30 h.

 

Uzávery ulíc a parkovísk počas TTJ 2019

 

Žiadosť_komerční predajcovia
do 15. 5. 2019
Žiadosť_ľudovoumeleckí výrobcovia
do 15. 5. 2019

Uzávierka prihlášok na Tradičný trnavský jarmok bola do 15. 05. 2019. Žiadosti doručené po tomto termíne nemôžu byť zaradené do zoznamu uchádzačov k účasti na akcii TTJ 2019.
Z prijatých prihlášok bude komisionálne vykonaný výber, budú predajcom pridelené miesta a všetci prihlásení uchádzači budú písomne vyrozumení v termíne do 15. 07. 2019.

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?