Mesto Trnava

Tradičný trnavský jarmok 2021

Akcia je plánovaná v termíne 9. – 12. septembra 2021.

Mesto Trnava ako organizátor si vyhradzuje právo akciu zrušiť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. 
Kompletné prihlášky musia byť do 15. mája 2021 doručené do podateľne MsÚ Trnava.
 

Prijímanie prihlášok na TTJ 2021 bolo spustené od 16. 02. 2021 a ukončené uzávierkou ku dňu 15. 05. 2021. 

Do zoznamu uchádzačov k účasti na TTJ 2021 neboli zaradení tí žiadatelia, ktorí mali nekompletnú prihlášku, a napriek výzve si túto nedoplnili. 
 
Všetkým žiadateľom bude výsledok výberu oznámený písomne.
 
Prihlášky doručené po tomto termíne sú evidované a zaradené do zoznamu uchádzačov k účasti  na TTJ 2021.
 
V prípade voľného miesta budú jednotliví náhradníci oslovení. 

Vzhľadom na preventívne opatrenia súvisiace s koronavírusom nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese podatelna@trnava.sk alebo poštou: Mestský úrad Trnava, Trhová 3, 917 71  Trnava.

 
Tradičný trnavský jarmok – žiadosť 
Organizačné zabezpečenie
Všeobecné zásady
Cenník
Podmienky predaja
Orientačná mapka
Organizácia dopravy
Čas predaja
 
Chcete vedieť, čo je nové?