Podnikateľ

Trnavská brána 2015 - medzinárodný folklórny festival

14. - 16. august 2015


FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE 

Folklórny festival Trnavská brána je jedinečné podujatie, ktoré organizuje Mesto Trnava v spolupráci s Trnavským ľudovým cechom a folklórnym súborom Trnafčan od roku 2001, keď v meste vznikla myšlienka zorganizovať festival folklórnych súborov v dôsledku dlhoročnej požiadavky vytvoriť priestor pre folklór a jeho opätovné oživenie v podmienkach súčasnej kultúry.
Festival sa postupne pretransformoval z regionálneho na medzinárodný, čím získal renomé nielen na Slovensku, ale i vo svete. Počas svojej histórie sa stal symbolom partnerstva rôznych krajín. Ich spolupráca v oblasti folklóru priniesla Trnave veľa nových skúseností a garanciu kvalitného kultúrneho podujatia v očiach verejnosti i účinkujúcich.
Mesto Trnava, prvé slobodné kráľovské mesto na Slovensku, malo v minulosti 4 brány otvorené nielen obchodníkom, remeselníkom, ale najmä kultúre. Hlavnou myšlienkou festivalu je nadviazať na dávnu históriu a folklórne tradície, otvárať brány nielen ľudovej kultúre, ale i všetkým prichodiacim s dobrým úmyslom a veselou mysľou. Cieľom festivalu je spolupráca slovenských a zahraničných súborov, vytváranie priestoru na prezentáciu bohatého kultúrneho a folklórneho života, tradícií či zvyklostí a zdôraznenie skutočnosti, že nás všetkých spájajú spoločné korene v podobe tanca, spevu a tradičných krojov.
Od roku 2003 do roku 2014 Mesto Trnava spolupracovalo pri organizácii tohto podujatia s Medzinárodným Vyšehradským fondom (IVF).

 


   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Trnava Gate 2015 – International folklore festival

14th  – 16th August 2015

The folklore festival Trnava Gate is a unique event organised by the Organization for Management of Cultural and Sport Facilities of City of Trnava in co-operation with City of Trnava, Trnava folk guild and the Folk group Trnafčan since 2001 when the idea of organizing folklore festival following the demand of creating space for revival of folklore became a reality.
During the years the festival has transformed itself from regional into the international folklore festival and gained renown not only in Slovakia but in the world. During its history it became a symbol of partnership between different countries. Their cooperation in folklore world brought new experiences and guaranty of quality cultural event to Trnava in the eyes of public and performers.
City of Trnava, the first free royal city of Slovakia, had four gates that were always open to all craftsmen, businessmen but mainly to culture. The main idea of the festival is to remind the old history and open the gates not only to folklore, but also to all people coming with good will, positive intentions and bright mind. The aim is to promote a co-operation of slovak and foreign folk groups and to provide a suitable venue for presentation of rich cultural and folk life, traditions and habits and to point out our common historical roots that unit us in sense of dance, songs and traditional folk costumes.
City of Trnava cooperated in organization with International Visegrad fund since 2003 to 2014.

 

Súvisiaci obsah