Mesto Trnava

Urbanistické a architektonické štúdie - rok 2012

Bývanie - rodinné domy                                                                                                                         Začiatok stránky
Individuálna bytová výstavba – Pekné pole IV/B Trnava
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 275/2012, dňa 17.4.2012
B.02. Výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
A. Textová časť
Grafická časť
B.01. Výkres širších vzťahov
B.02. Výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia
B.03. Výkres verejnej dopravnej vybavenosti
B.04. Výkres verejnej technickej vybavenosti
B.05. Výkres priestorovej a funkčnej regulácie riešeného územia
B.06. Vymedzenie regulovaných priestorov a určenie zastavovacích podmienok
B.07. Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy

 
Bývanie - rodinné domy                                                                                                                         Začiatok stránky
Individuálna bytová výstavba – Za traťou III/B Trnava
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 235/2012, dňa 14.2.2012
02 Komplexný návrh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
Zoznam príloh
A Textová a tabuľková časť
Grafická časť
01 Širšie vzťahy
02 Komplexný návrh
03 Podmienky zástavby
04 Vodovod, kanalizácia a plynovod
05 Elektrorozvody
06 Návrh dopravy
07 Vyhodnotenie PPF
08 Vzorové priečne rezy dopr. koridorov

 
Bývanie - rodinné domy                                                                                                                         Začiatok stránky
IBV Pekné pole IV Trnava
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 232/2012, dňa 14.2.2012
2 Komplexný urbanistický návrh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
Predná strana dokumentácie
Zoznam dokumentácie
A. Textová časť
Grafická časť
1a Širšie vzťahy – návrh ÚPN mesta Trnava
1b Širšie vzťahy – návrh UŠ
2 Komplexný urbanistický návrh (1:2000)
3 Komplexný urbanistický návrh (1:1000)
4 Dopravná vybavenosť
5 Technická vybavenosť
6 Priestorová a funkčná regulácia riešeného územia
7 Priečny rez MK č. 5
8 Priečny rez MK č. 8

 

 

Súvisiaci obsah