Mesto Trnava

Urbanistické a architektonické štúdie - rok 2014

Bývanie - rodinné domy                                                                                                                          Začiatok stránky
IBV Pekné pole V – Trnava
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 696/2014, dňa 18.2.2014
B.02.A Výkres komplexného urbanistického návrhu variant A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.02.A Výkres komplexného urbanistického návrhu variant B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
A. Textová časť
Grafická časť
B.01.A Širšie vzťahy variant A
B.02.A Výkres komplexného urbanistického návrhu variant A
B.02.B Výkres komplexného urbanistického návrhu variant B
B.02.A/2 Výkres komplexného urbanistického návrhu variant A, B/2
B.03.A Výkres verejnej dopravnej vybavenosti variant A
B.03.B Výkres verejnej dopravnej vybavenosti variant B
B.03.A/2 Výkres verejnej dopravnej vybavenosti variant A, B/2
B.04.A Výkres verejnej technickej vybavenosti variant A
B.04.B Výkres verejnej technickej vybavenosti variant B
B.04.A/2 Výkres verejnej technickej vybavenosti variant A, B/2
B.05.A Výkres priestorovej a funkčnej regulácie riešeného územia variant A
B.05.B Výkres priestorovej a funkčnej regulácie riešeného územia variant B
B.06.A Vymedzenie regulovaných priestorov a určenie zastav. podmienok variant A
B.06.B Vymedzenie regulovaných priestorov a určenie zastav. podmienok variant B
B.07.A Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy variant A
B.07.B Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy variant B

 

 

Súvisiaci obsah