Mesto Trnava

Urbanistické a architektonické štúdie - rok 2016

Bývanie - rodinné domy                                                                                                                         Začiatok stránky
IBV Pekné pole VII – Trnava
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 475/2016, dňa 11.10.2016
B.2 Komplexný návrh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
A. Textová časť
Grafická časť
B.1 Situácia Širšie vzťahy
B.2 Komplexný návrh
B.3 Výkres verejnej dopravnej vybavenosti
B.4 Výkres verejnej technickej vybavenosti
B.5 Výkres priestorovej a funkčnej regulácie územia
B.6 Vymedzenie regulovaných priestorov
B.7 Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy

 

 

Súvisiaci obsah