Mesto Trnava

Urbanistické a architektonické štúdie - rok 2017

Vybavenosť                                                                                                                         Začiatok stránky
Komerčno-podnikateľská zóna Trnava, Zelenečská – Mikovíniho ul.
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 795/2017, dňa 12.12.2017
B.02 Komplexný urbanistický návrh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
A. Textová časť
Grafická časť
B.01 Výkres širších vzťahov
B.02 Komplexný návrh
B.03 Dopravná vybavenosť
B.04 Verejná technická vybavenosť
B.05 Priestorová a funkčná regulácia
B.06 Vymedzenie regulovaných priestorov
B.07 Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy

 

 

Súvisiaci obsah