Mesto Trnava

Územný plán mesta Trnava

       Územný plán (ÚPN) mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) bol vypracovaný Ateliérom architektúry, urbanizmu a územného plánovania – EKOPOLIS Bratislava, v zmysle platnej legislatívy a metodiky, zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších noviel a predpisov a vyhl. č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii tak, aby sa po jeho verejnoprávnom prerokovaní a schválení Mestským zastupiteľstvom v Trnave stal pre samosprávu mesta Trnava a príslušné orgány štátnej správy dostatočne prepracovaným a kvalitným základným územno-plánovacím nástrojom pre riadenie a usmerňovanie priestorového rozvoja mesta a investičnej výstavby v jeho katastrálnych územiach.

Územný plán mesta Trnava sa každoročne aktualizuje zmenami a doplnkami. Posledná jeho väčšia Zmena 03/2015 bola schválená uznesením MZ č. 406 dňa 28.6.2016 a jeho záväzná časť vyhlásená VZN č. 466, ktoré nadobudlo účinnosť 15 júla 2016. Následne boli prijaté viaceré doplnky a zmeny tohto VZN, ktoré sú zverejnené na stránke mesta v časti – Všeobecne záväzné nariadenia.

Hlavná výkresová časť bola aktualizovaná v roku 2015, textová časť na webovej stránke mesta je z pôvodnej aktualizácie z roku 2009. Každoročne sa schvaľujú nové zmeny územného plánu, ktoré menia a dopĺňajú textovú časť a grafickú časť. Záväzná textová časť je menená formou VZN, grafická (výkresová) formou náložiek k pôvodným výkresom (podľa zákona č. 50/1976 Zb.). Tieto sú zverejnené na stránke mesta ako samostatné zmeny. Pre lepšiu orientáciu investorov a majiteľov pozemkov a pre stanovenie regulatívov a podmienok výstavby, im odporúčame požiadať o územnoplánovaciu informáciu na danú lokalitu.

A. Textová časť územného plánu                                                                          Začiatok stránky
A. Textová časť
B. Grafická časť územného plánu
B.01. Výkres širších vzťahov
B.02. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
 [PDF na stiahnutie]      [PNG náhľad]
B.03. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
 [PDF na stiahnutie]      [PNG náhľad]
B.04. Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo
B.05. Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika a spoje
B.06. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES
B.07. Výkres perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely
C. Záväzná časť územného plánu
C.01. Textová časť
 [PDF na stiahnutie]
C.02. Grafická časť - regulatívy územného rozvoja
 [PDF na stiahnutie]      [PNG náhľad]
C.02. Grafická časť - regulatívy územného rozvoja (Spartakovská - Sladovnícka)
 
Upozornenie: Výkres B.02, výkres B.03, textová časť C.01 a výkres C.02 Územného plánu mesta Trnava, sú aktualizované na stav k 1.9.2023. V priebehu roka 2024 prebieha postupná aktualizácia ostatných výkresov a textových častí Územného plánu mesta Trnava.
 

Pre pracovné účely uvádzame VZN č. 466 so zapracovanými neskoršími zmenami a doplnkami pod záväznou časťou územného plánu.

 

Súvisiaci obsah