Mesto Trnava

Územný plán mesta Trnava

       Územný plán (ÚPN) mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) bol vypracovaný Ateliérom architektúry, urbanizmu a územného plánovania – EKOPOLIS Bratislava, v zmysle platnej legislatívy a metodiky, zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších noviel a predpisov a vyhl. č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii tak, aby sa po jeho verejnoprávnom prerokovaní a schválení Mestským zastupiteľstvom v Trnave stal pre samosprávu mesta Trnava a príslušné orgány štátnej správy dostatočne prepracovaným a kvalitným základným územno-plánovacím nástrojom pre riadenie a usmerňovanie priestorového rozvoja mesta a investičnej výstavby v jeho katastrálnych územiach.

Územný plán mesta Trnava sa každoročne aktualizuje zmenami a doplnkami. Posledná jeho závažnejšia Zmena 03/2015 bola schválená uznesením MZ č. 406 dňa 28.6.2016 a jeho záväzná časť vyhlásená VZN č. 466, ktoré nadobudlo účinnosť 15 júla 2016. Následne boli prijaté viaceré doplnky a zmeny tohto VZN, ktoré sú zverejnené na stránke mesta v časti – Všeobecne záväzné nariadenia.

Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 705/2009 dňa 15. decembra 2009 a je platný od 1.1.2010, v znení zmien, úprav a doplnkov.

A. Textová časť územného plánu                                                                          Začiatok stránky
A. Textová časť
B. Grafická časť územného plánu
B.01. Výkres širších vzťahov
B.02. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
B.03. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
B.04. Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo
B.05. Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika a spoje
B.06. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES
B.07. Výkres perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely
C. Záväzná časť územného plánu
C.01. Textová časť
C.02. Grafická časť - regulatívy územného rozvoja
C.02. Grafická časť - regulatívy územného rozvoja (Spartakovská - Sladovnícka)
 

Pre pracovné účely uvádzame VZN č. 466 so zapracovanými neskoršími zmenami a doplnkami pod záväznou časťou územného plánu.

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?