Mesto Trnava

Územný plán Centrálnej mestskej zóny Trnava

       Územný plán centrálnej mestskej zóny Trnava bol spracovaný v zmysle platnej legislatívy a metodiky, a na základe výsledkov verejného prerokovania bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Trnave dňa 28.06.1994 (VZN č. 57).
       Mesto Trnava ako orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe bola navrhnutá koncepcia územia. Od doby obstarania ÚPN CMZ Trnava prebehla komplexná a rozsiahla zmena spoločenských, majetkovo-právnych administratívno-správnych a odborných podmienok rozvoja. Z tohto dôvodu bolo potrebné zohľadniť zmenené podmienky rozvoja celého územia CMZ, ktoré nastali od spracovania a schválenia pôvodného ÚPN CMZ Trnava. Rozvojové zámery nie sú v rozpore so schválenými Územnými a hospodárskymi zásadami (podľa aktuálnej legislatívy Zadaním) pre spracovanie ÚPN CMZ Trnava z mája 1993, schválenými Mestským zastupiteľstvom v Trnave dňa 17.09.1993.
       Vzhľadom na uvedené okolnosti, orgán územného plánovania obstaral Zmenu 01/2019 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava tak, aby bolo možné preveriť vhodnosť riešenia dotknutých častí a lokalít počas verejného prerokovania návrhu Zmeny 01/2019 s príslušnými orgánmi, dotknutými organizáciami, právnickými a fyzickými subjektmi v súlade s platnou legislatívou. Po verejnom prerokovaní návrhu Zmeny 01/2019 v zmysle platnej legislatívy a obdržaní kladných stanovísk dotknutých orgánov samosprávy, štátnej správy, orgánov, organizácií, právnických a fyzických subjektov, vrátane súhlasného záverečného posúdenia Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky v Trnave, predmetnú zmenu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trnave dňa 03.12.2019 uznesením č. 278/2019, VZN č. 534 je platné od 20.12.2019.
       Územný plán centrálnej mestskej zóny Trnava - Zmena 01/2019 bol spracovaný Ateliérom architektúry, urbanizmu a územného plánovania Ekopolis v Bratislave.

A. Textová časť územného plánu CMZ                                                                  Začiatok stránky
 A. Textová časť
 Príloha: Schéma návrhu funkčného využitia územia CMZ
 Príloha: Schéma Zelenej infraštruktúry v CMZ (Rozsah a štruktúra zelene v CMZ)
B. Grafická časť územného plánu CMZ
B.1 Hmotovo-priestorová štruktúra
B.2/1. Hmotovo-priestorové regulatívy a limity zástavby
B.2/2. Regulatívy obnovy verejných priestorov
B.3 Návrh dopravného riešenia
B.4 Návrh technického vybavenia
B.5 Koncepcia rozvoja zelene
C. Záväzná časť územného plánu CMZ
 C. Textová časť
 

Pre pracovné účely uvádzame VZN č. 57 so zapracovanými neskoršími zmenami a doplnkami pod záväznou časťou územného plánu CMZ.

 

Súvisiaci obsah