Mesto Trnava

Verejné obstarávanie na tovary a služby limit nižší ako 20 000 eur bez DPH

Aktuálne výzvy


Neaktuálne výzvy

 • Komplexná rekonštrukcia bytového domu Golianova 3 v Trnave, PD
    Súťažné podklady
    Krycí list ponuky
    Návrh zmluvy o dielo
    Prílohy
  Lehota na predkladanie ponúk: do 11. 11. 2016 do 13.00 h
  Miesto podania: poštou alebo osobne na MsÚ Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava
  Zverejnené: 3. 11. 2016
  Vysvetlenie súťažných podkladov
  Vzhľadom na upozornenie jedného z uchádzačov Vám oznamujeme že položku č. 9 „Revízie“ žiadame oceniť 0-vou hodnotou, nakoľko táto bude súčasťou súťaže na výber zhotoviteľa predmetnej stavby.
    Vysvetlenie súťažných podkladov
  Zverejnené: 7. 11. 2016
 • Ornitologický prieskum – Malometrážne byty na Clementisovej ul., Trnava
    Výzva na predloženie ponuky
    Krycí list ponuky
  Podklady
  Lehota na predkladanie ponúk: do 21. 10. 2016 do 10.00 h
  Miesto podania: poštou alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava
  Zverejnené: 14. 10. 2016