Mesto Trnava

Verejné obstarávanie na tovary a služby limit nižší ako 20 000 eur bez DPH - 2014

 • Servis klimatizačných/vykurovacích a vzduchotechnických zariadení
  v TTIP – Trnava Industrial Park

  Výzva na predloženie ponuky
  Zoznam zariadení
  Rozsah prác
  Krycí list
  Návrh zmluvy
  Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
  19. 1. 2015 do 14.00 hod. na podateľni MsÚ Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava
  Súťažnú ponuku doručí uchádzač osobne alebo poštou v zalepenej obálke
  s heslom „Servis klimatizačných/vykurovacích a vzduchotechnických zariadení
  v TTIP – Trnava Industrial Park“ a na obálku uvedie „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ!“

  Zverejnené: 8. 12. 2014
 • Tlač periodika Novinky z radnice
  Výzva na predloženie ponuky
  Návrh zmluvy o dielo
  Krycí list ponuky
  Lehota na predkladanie ponúk: do 24. 10. 2014 do 12.00 h
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: poštou na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava alebo osobne v podateľni Mestského úradu v Trnave, Trhová ulica č. 3
  Zverejnené: 10. 10. 2014
 • Rekonštrukcia mostu na Radlinského ulici - výkon koordinátora projektovej dokumentácie a koordinátora bezpečnosti
  Výzva na predloženie ponuky
  Návrh zmluvy o dielo
  Krycí list ponuky
  Lehota na predkladanie ponúk: do 20. 10. 2014 do 15.00 h
  Projektovú dokumentáciu na nahlidanutie poskytneme na vyžiadanie na adrese: lubica.augustinova@trnava.sk
  Miesto podania: v podateľni MsÚ v Trnave  osobne, alebo poštovou zásielkou na adresu MsÚ v Trnave, Trhová 3, 917 71  Trnava
  Zverejnené: 9. 10. 2014
 • Tlač mesačného programového plagátu Mesta Trnavy
  Výzva na predloženie ponuky
  Návrh zmluvy o dielo
  Krycí list ponuky
  Lehota na predkladanie ponúk: do 22. 9. 2014 do 12.00 h
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: poštou na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava alebo osobne v podateľni Mestského úradu v Trnave, Trhová ulica č. 3.
  Zverejnené: 9. 9. 2014
 • Organizácia tematickej zážitkovej exkurzie v Trnave
  Výzva na predloženie ponuky
  Príkazná zmluva
  Lehota na predkladanie ponúk: do 16. 9. 2014
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Mesto Trnava, Hlavná ulica č 1, 917 71 Trnava, alebo osobne v podateľni Mestského úradu v Trnave, Trhová ulica č. 3, Trnava.
  Zverejnené: 5. 9. 2014
 • Zabezpečenie správy a bezporuchovej prevádzky slaboprúdových technológií v objektoch MPaTP Trnava
  Výzva na predloženie ponuky
  Krycí list ponuky
  Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 8. 9. 2014 do 14.00 hod. na MsÚ Trnava, Hlavná, č. 5, kancelária č. 380 alebo podateľňa MsÚ, Trhová 3, Trnava.
  Súťažnú ponuku doručí osobne alebo poštou v zalepenej obálke s heslom „Servis slaboprúdových technológií – MPaTP Trnava“ a na obálku uvedie „NEOTVÁRAŤ!
  Zverejnené: 18. 8. 2014
 • Humanizácia obytného súboru Zátvor, PD
  Výzva na predloženie ponuky
  Návrh zmluvy o dielo
  Krycí list ponuky
  Komplexný návrh
  Prílohy uvedené vo výzve (štúdia a výrez z TMM) budú záujemcom poskytnuté na vyžiadanie na adresách: lubica.augustinova@trnava.sk
  alebo jarmila.garaiova@trnava.sk
  Lehota na predkladanie ponúk: do 28.8. 2014 do 11.00 h
  Miesto podania: v podateľni MsÚ Trnava - osobne alebo poštovou zásielkou na adresu MsÚ Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava
  Zverejnené: 14. 8. 2014
 • Mestská televízia Trnava, s.r.o. - nákup osobného motorového vozidla
  Výzva na predloženie ponuky
  Lehota na prihlásenie do EA: 12. 6. 2014 do 13.00 h
  Začiatok zadávacieho kola: 5. 6. 2014 do 10.00 h
  Začiatok súťažného kola:13. 6. 2014 do 11.00 h
  Zverejnené: 4. 6. 2014
 • ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia priestorov ZŠ pre potreby MŠ - PD
  Výzva na predloženie ponuky
  Krycí list ponuky
  Návrh obchodných podmienok
  Pôdorys
  Lehota na predkladanie ponúk: 12. 5. 2014 do 10.00 h
  Miesto podania: v podateľni MsÚ v Trnave - osobne alebo poštovou zásielkou na adresu MsÚ v Trnave, Trhová č. 3, 917 71 Trnava
  Zverejnené: 30. 4. 2014
 •  
 • Tonerové a atramentové kazety 2014
  Výzva na predloženie ponuky
  Vstupné kolo e-aukcie začína 22. 4. 2014 od 12.00 h a končí 29. 4. 2014 o 10.00 h
  Prihlásiť sa do aukcie je možné iba vo Vstupnom kole.
  Aukčné kolo sa uskutoční dňa 29. 4. 2014 o 11.00 h
  Elektronická aukcia sa bude konať na internetovej adrese https://trnava.proe.biz

  Zverejnené: 22. 4. 2014

 • Chemické ošetrenie pagaštanov – služba
  Výzva na predloženie ponuky
  Súťažné podklady

  Lehota na prihlásenie do EA: 24. 4. 2014 do 13.00 h
  Začiatok zadávacieho kola: 15. 4. 2014, 11.00 h
  Začiatok súťažného kola: 25. 4. 2014, 10.00 h
  Zverejnené: 15. 4. 2014

 • Tonerové a atramentové kazety
  - Z R U Š E N É -
  Výzva na predloženie ponuky
  Vstupné kolo e-aukcie začína 17. 4. 2014 od 12.00 h a končí 29. 4. 2014 o 10.00 h
  Prihlásiť sa do aukcie je možné iba vo Vstupnom kole.
  Aukčné kolo sa uskutoční dňa 29. 4. 2014 o 11.00 h
  Elektronická aukcia sa bude konať na internetovej adrese https://trnava.proe.biz

  Zverejnené: 17. 4. 2014

 • Poskytovanie poradenských a administrátorských služieb pri zabezpečovaní verejného obstarávania na zhotovenie diela
  Výzva na predloženie ponuky
  Krycí list ponuky
  Mandátna zmluva
  Lehota na predkladanie ponúk: 22. 4. 2014 do 10.00 hod.
  Miesto podania: v podateľni MsÚ v Trnave - osobne alebo poštovou zásielkou na adresu MsÚ v Trnave, Trhová č. 3, 917 71  Trnava
  Zverejnené: 9. 4. 2014

 • Kancelársky papier 2014
    Výzva na predloženie ponuky
  Vstupné kolo e-aukcie začína 27. 3. 2014 od 15.00 h a končí 4. 4. 2014 o 9.00 h
  Prihlásiť sa do aukcie je možné iba vo Vstupnom kole.
  Aukčné kolo sa uskutoční dňa 4. 4. 2014 o 10.00 h
  Elektronická aukcia sa bude konať na internetovej adrese https://trnava.proe.biz
  Zverejnené: 27. 3. 2014
 • Čistiace potreby 2014
    Výzva na predloženie ponuky
  Vstupné kolo e-aukcie začína 14. 3. 2014 od 11.00 h a končí 24. 3. 2014 o 14.00 h
  Prihlásiť sa do aukcie je možné iba vo Vstupnom kole.
  Aukčné kolo sa uskutoční dňa 25. 3. 2014 o 11.00 h
  Elektronická aukcia sa bude konať na internetovej adrese https://trnava.proe.biz
  Zverejnené: 14. 3. 2014
 • Kancelárske potreby 2014
    Výzva na predloženie ponuky
  Vstupné kolo e-aukcie začína 10. 3. 2014 od 11.00 h a končí 17. 3. 2014 o 14.00 h
  Aukčné kolo sa uskutoční dňa 18. 3. 2014 o 10.00 h
  Výberové konanie - formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese https://trnava.proe.biz
  Zverejnené: 10. 3. 2014
 • Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave
  - zhotovenie umeleckého diela "Informačná tabuľa a smerové terče"

    Výzva na predloženie ponuky
    Krycí list ponuky
    Príloha 1
    Príloha 2
  Lehota na predkladanie ponúk: 3. 2. 2014 do 11,00 hod.
  Miesto podania: osobne do podateľne MsÚ Trnava alebo poštou na adresu MsÚ Trnava, Trhová č. 3, 917 71  Trnava
  Zverejnené: 21. 1. 2014