Mesto Trnava

Verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác limit nižší ako 70 000 eur bez DPH

Neaktuálne výzvy

 • Búranie terás, montáž zámkovej dlažby MŠ Narcisova

  Výzva na predloženie ponuky
  Krycí list ponuky
  Zmluva o dielo
  Búranie terás MŠ Narcisova
  Fotodokumentácia
  Náčrt terás
 Lehota na predkladanie ponúk: 29. 3. 2017  do 12.00 h
 Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava
 Zverejnené: 15. 3. 2017

 • Oprava plechovej strechy PO 04 TTIP – Trnava Industrial Park
  Výzva na predloženie ponuky
  Krycí list ponuky
  Lehota na predkladanie ponúk: do 19. októbra 2016 15.00 h
  Miesto podania ponúk: Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava
  Zverejnené: 11. 10. 2016