Občan

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. 2. 2020

Rozdelenie vyhradenej plochy na umiestňovanie volebných plagátov
 

V súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením č. 510 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Trnava počas volebnej kampane


v    y   h   r   a   d   z  u   j   e


miesto na vylepovanie volebných plagátov  počas volebnej kampane vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.


Volebné plagáty počas volebnej kampane v meste Trnava je možné vylepovať len na mestských informačných stojanoch, určených osobitne na tento účel, umiestnených na Hlavnej ulici, v strednej časti pešej zóny (viď. lokalizácia na obrázku).


Kandidujúcemu subjektu bola vyhradená plocha na mestskom informačnom stojane v rovnakom pomere, označená názvom politickej strany, resp. koalície a číslom, ktoré zverejnila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.


Šípkou je označená Trhová ulica


Preberanie delegačných listín na členov a náhradníkov do OVK 8. 1. 2020
 

Preberanie delegačných listín na členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v meste Trnava


8. januára 2020 (streda) do 15.00 h na sekretariáte primátora

a od 15.00 h do 24.00 h je zabezpečené u informátora na prízemí Radnice, Hlavná ulica 1, Trnava.
 


Delegovanie členov do okrskových volebných komisií

Oznam pre politické strany alebo koalície, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná na delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste   T r n a v a.

 
V zmysle  § 18, § 49 zákona NR SR č. 180/2014  Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a rozhodnutia predsedu NR SR č. 351 zo dňa 4. 11. 2019 budú utvorené okrskové volebné komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná jedného člena a jedného náhradníka.
Oznámenie s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia člena /a náhradníka/ s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, sa doručuje primátorovi mesta.
V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania volieb, odporúča sa, aby na účely efektívnej komunikácie mesta s delegovanými členmi a náhradníkmi okrskových volebných komisií, delegovaný člen a náhradník volebnej komisie poskytol okrem vyššie uvedených údajov aj telefonický kontakt, prípadne e-mailovú adresu.


Oznámenie je možné doručiť:

•     v elektronickej forme /ako sken dokumentu/ na adresu:                   
komisie@trnava.sk
                                                              a l e b o
•     v písomnej forme poštou, resp. osobne na adresu:
 Mesto Trnava
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Ulica Hlavná 1
917 71  Trnava

n a j n e s k ô r   d o   8.  januára 2020  do 24.00 h.

Na oznámenia doručené po tomto termíne sa neprihliada. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené;  resp. doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte, resp. ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.


Tlačivo delegačnej listiny pre Mesto Trnava je možné stiahnuť tu.

Vzor tlačiva je k dispozícii aj na stránke Ministerstva vnútra SR   


V záujme bezproblémového konštituovania okrskových volebných komisií v meste Trnava, sa  o d p o r ú č a  informovať delegovaných členov o termíne prvého zasadania, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. januára 2020 od 15.30 h, na ktoré bude distribuovaná pozvánka.
 


Organizačno-technické zabezpečenie volieb

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb


Volebné okrsky a miestnosti

Volebné okrsky a miestnosti


Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu, t. j. Mesto Trnava o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

•    osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 28. 2. 2020)  v úradných hodinách mesta; mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

•    v listinnej forme
tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10. 2. 2020),

•    elektronicky (e-mailom)
tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10. 2. 2020). Mesto na tieto účely zverejnilo na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 •  meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.


•    prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
      možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom  konania volieb (t. j. najneskôr 28. 2. 2020).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).


Mesto Trnava zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Mesto zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
Adresa na prijímanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

Mestský úrad v Trnave,
Trhová ulica 3
Ohlasovňa pobytu
917 71 Trnava


e-mail: hlasovaci.preukaz@trnava.sk


Úradné hodiny Mestského úradu v Trnave, ohlasovne pobytu:


Pondelok
8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
Utorok nestránkový deň  
Streda 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Štvrtok    8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
Piatok 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00


tel. kontakt:  033/ 3236 184

 


Rozhodnutie NR SR č. 351_2019


Informácie pre voliča


Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

a l e b o

 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.


Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.Bližšie informácie


Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Mesta Trnava a v čase volieb sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky


Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Mesta Trnava a v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, môže požiadať Mesto Trnava o voľbu poštou

•    písomne na adresu:  Mesto Trnava,
                                      Mestský úrad v Trnave
                                      Ulica Trhová 3
                                      917 71  Trnava
a l e b o   
 
•    elektronicky na e-mailovú adresu: volba.postou@trnava.sk
 

Žiadosť musí byť doručená: najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10. 01. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
 
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
a)  meno a priezvisko,
b)  rodné číslo,
c)  adresu trvalého pobytu,
d)  adresu miesta pobytu v cudzine.
 
Mesto Trnava zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25. 01. 2020) na adresu miesta pobytu v cudzine:
a)  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Mesta Trnava,
b)  hlasovacie lístky,
c)  návratnú obálku,
d)  poučenie o spôsobe hlasovania.

Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla Mesta Trnava, Mestského úradu v Trnave ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.
Volič na hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť.
Volič vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela. Poštovné uhrádza volič.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené Mestu Trnava najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28. 02. 2020).
Návratné obálky doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb odovzdáva Mesto Trnava príslušnej okrskovej volebnej komisii po vyhlásení hlasovania za začaté.
Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu Mesta Trnava zakrúžkuje poradové čísla voličov, ktorí využili voľbu poštou a čo je vyznačené v zozname voličov. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá zástupca Mesta Trnava tieto obálky do volebnej schránky.

Žiadosť o voľbu poštou
 

Zákon č. 181 - 2014 o volebnej kampani

Zákon č. 180 - 2014 o podmienkach výkonu volebného práva

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?