Občan

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. 2. 2020

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu, t. j. Mesto Trnava o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

•    osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 28. 2. 2020)  v úradných hodinách mesta; mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

•    v listinnej forme
tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10. 2. 2020),

•    elektronicky (e-mailom)
tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10. 2. 2020). Mesto na tieto účely zverejnilo na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 •  meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.


•    prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
      možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom  konania volieb (t. j. najneskôr 28. 2. 2020).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).


Mesto Trnava zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Mesto zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
Adresa na prijímanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

Mestský úrad v Trnave,
Trhová ulica 3
Ohlasovňa pobytu
917 71 Trnava


e-mail: hlasovaci.preukaz@trnava.sk


Úradné hodiny Mestského úradu v Trnave, ohlasovne pobytu:


Pondelok
8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
Utorok nestránkový deň  
Streda 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Štvrtok    8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
Piatok 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00


tel. kontakt:  033/ 3236 184

 


Rozhodnutie NR SR č. 351_2019


Informácie pre voliča


Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (viď. informácia pre voliča)

a l e b o

 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.


Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.Bližšie informácie


Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Mesta Trnava a v čase volieb sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky


Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Mesta Trnava a v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, môže požiadať Mesto Trnava o voľbu poštou

•    písomne na adresu:  Mesto Trnava,
                                      Mestský úrad v Trnave
                                      Ulica Trhová 3
                                      917 71  Trnava
a l e b o   
 
•    elektronicky na e-mailovú adresu: volba.postou@trnava.sk
 

Žiadosť musí byť doručená: najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10. 01. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
 
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
a)  meno a priezvisko,
b)  rodné číslo,
c)  adresu trvalého pobytu,
d)  adresu miesta pobytu v cudzine.
 
Mesto Trnava zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25. 01. 2020) na adresu miesta pobytu v cudzine:
a)  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Mesta Trnava,
b)  hlasovacie lístky,
c)  návratnú obálku,
d)  poučenie o spôsobe hlasovania.

Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla Mesta Trnava, Mestského úradu v Trnave ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.
Volič na hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť.
Volič vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela. Poštovné uhrádza volič.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené Mestu Trnava najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28. 02. 2020).
Návratné obálky doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb odovzdáva Mesto Trnava príslušnej okrskovej volebnej komisii po vyhlásení hlasovania za začaté.
Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu Mesta Trnava zakrúžkuje poradové čísla voličov, ktorí využili voľbu poštou a čo je vyznačené v zozname voličov. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá zástupca Mesta Trnava tieto obálky do volebnej schránky.

Žiadosť o voľbu poštou
 

Zákon č. 181 - 2014 o volebnej kampani

Zákon č. 180 - 2014 o podmienkach výkonu volebného práva

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?