Mesto Trnava

Výzvy

V podmienkach IROP sa uplatňujú 2 modely výberu projektov – jednokolový a dvojkolový proces výberu. Jednokolový proces výberu pozostáva z výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok („výzva na predkladanie ŽoNFP“). Dvojkolový proces výberu pozostáva z výzvy na predkladanie projektových zámerov („výzva PZ“) a výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Dvojkolový proces výberu projektov

 
Výzvy na predkladanie projektových zámerov

 


Informácia o adrese na doručenie projektových zámerov

Žiadateľ v zmysle identifikácie mestskej funkčnej oblasti Trnava predkladá PZ Sprostredkovateľskému orgánu pre IROP v písomnej papierovej forme vrátane všetkých príloh a v elektronickej forme podľa pokynov uvedených v Príručke pre žiadateľa na adresu Sprostredkovateľského orgánu pre IROP:
Mesto Trnava
Sprostredkovateľský orgán pre IROP
Trhová 3
917 71  Trnava

PZ je možné predložiť na SO pre IROP (na vyššie uvedenú adresu) jedným
z nasledovných spôsobov:

- osobne na podateľni SO pre IROP
- doporučenou poštovou prepravou
- kuriérskou službou.


Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:


Často kladené otázky (FAQ)

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

 
Chcete vedieť, čo je nové?