Mesto Trnava

Výzvy

V podmienkach IROP sa uplatňujú 2 modely výberu projektov – jednokolový a dvojkolový proces výberu. Jednokolový proces výberu pozostáva z výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok („výzva na predkladanie ŽoNFP“). Dvojkolový proces výberu pozostáva z výzvy na predkladanie projektových zámerov („výzva PZ“) a výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Dvojkolový proces výberu projektov

Jednokolový proces výberu projektov 

Výzvy na predkladanie ŽoNFP:  www.mpsr.sk