Občan

Vzor čestného vyhlásenia k zápisu dieťaťa do MŠ

Čestné vyhlásenie je potrebné v prípade, že chcete dieťa zapísať na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava, a nemáte možnosť vytlačiť si prihlášku zverejnenú v elektronickej podobe (viac informácií).

Vzor čestného vyhlásenia - vyplnia obaja zákonní zástupcovia dieťaťa:
 

Čestné vyhlásenie

My,

nižšie podpísaní

(meno a priezvisko jedného zákonného zástupcu) nar. (dátum narodenia) trvale bytom (adresa trvalého pobytu),

a

(meno a priezvisko druhého zákonného zástupcu) nar. (dátum narodenia) trvale bytom (adresa trvalého pobytu),

čestne vyhlasujeme,

že súhlasíme so zapísaním (meno dieťaťa) nar. (dátum narodenia dieťaťa) trvale bytom (adresa trvalého pobytu dieťaťa) do (názov materskej školy) a v prihláške sme uviedli pravdivé údaje.

Sme si vedomí možných právnych následkov v prípade úmyselného uvedenia nepravdivých údajov v tomto čestnom vyhlásení

 

V ................... dňa ...........................                                   ......................................................

                                                                                           podpisy oboch zákonných zástupcov


Vzor čestného vyhlásenia - ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu:

 

Čestné vyhlásenie

Ja,

nižšie podpísaný/á (meno a priezvisko zákonného zástupcu) nar. (dátum narodenia zákonného zástupcu) trvale bytom (adresa trvalého pobytu zákonného zástupcu),

čestne vyhlasujem,

že súhlasím so zapísaním (meno dieťaťa) nar. (dátum narodenia dieťaťa) trvale bytom (adresa trvalého pobytu dieťaťa) do (názov materskej školy) a v prihláške som uviedol/uviedla pravdivé údaje.

Som si vedomý/á možných právnych následkov v prípade úmyselného uvedenia nepravdivých údajov v tomto čestnom vyhlásení

V ................... dňa ...........................                                   ......................................................

                                                                                                                  podpis

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?