Mesto Trnava

Z denníka mestskej polície

MESTO Trnava

organizačný útvar - Mestská polícia mesta Trnava

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších právnych predpisov; zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a  Pracovným poriadkom zamestnancov Mesta Trnava

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

- príslušník mestskej polície -

Požadované kvalifikačné predpoklady na vykonávanie pracovnej pozície:

 • ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie  (maturita)

Ďalšie požadované kritériá a požiadavky na uchádzača:

 • vek najmenej 21 rokov
 • bezúhonnosť (Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje počas výberového konania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.)
 • telesná spôsobilosť (Telesná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom, ktorý počas prijímacieho konania vystaví praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky a vyhovujúcimi výsledkami fyzických testov v rámci výberového konania podľa kritérií určených primátorom Mesta Trnava.)
 • duševná spôsobilosť (Duševná spôsobilosť sa preukazuje vyhovujúcimi výsledkami psychodiagnostických testov vykonaných v rámci výberového konania.)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Miesto výkonu práce:

 • Mestská polícia mesta Trnava, Trhová 2, 917 71 Trnava
 • základná zložka mzdy po získaní odbornej spôsobilosti od 980 € a viac, podľa uznanej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. + príplatky v zmysle zákona (práca v sobotu, nedeľu, v noci a cez sviatok)

Náplň práce:

 • príslušník mestskej polície zaradený do výkonu hliadkovej služby v pracovných zmenách v nepretržitej prevádzke (úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii)

Zoznam požadovaných dokladov (priložiť k žiadosti):

 • profesijný životopis
 • kópia maturitného vysvedčenia
 • kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ak existuje)
 • kópia dokladu (vysvedčenie, diplom) o získaní vzdelania v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole (ak existuje)
 • kópia zbrojného preukazu (ak existuje)
 • kópie ďalších relevantných certifikátov a osvedčení (ak existujú)
 • vlastnoručne podpísaný súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V žiadosti uveďte číslo telefonického kontaktu a e-mailovú adresu !

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlite poštou alebo osobne doručte do 30.06.2023 (rozhodujúci je dátum podania na pošte, prípadne v podateľni MsÚ Trnava) na adresu:

MESTO TRNAVA - Mestská polícia, Personálny referát, Trhová č. 2, 917 71  Trnava

                                                                                                                                                                      Značka „Výberové konanie“

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajúci požadované kritériá a to  najneskôr sedem dní pred jeho konaním.

 

O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie výberovej komisie v zmysle uvedených požiadaviek. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami znášajú náklady, ktoré im vzniknú účasťou vo výberovom konaní.

Viac informácií: https://www.trnava.sk/sk/clanok/ponuka-zamestnania

 

V Trnave, 15.05.2023

 

Čo sa deje?
Aj takéto otázky mohli mať obyvatelia sídliska, keď na športový areál Lokomotíva prišlo niekoľko policajných áut, hasičských áut a z nich začali vystupovať mestskí policajti, psovodi a hasiči. Športový areál sa zmenil na akčné cvičisko. Z areálu sa ozýval krik fanúšikov, púšťali sa svetlice, dymovnice a to len s jediným cieľom – súčinnostné cvičenie Dobrovoľných hasičov z Trnavy a na výpomoc im prišli Dobrovoľní hasiči z obce Brestovany, ďalej sa zapojila Mestská polícia Trnava, Mestská polícia Bratislava a Dobrovoľná civilná ochrana.  Dôvodom bola spolupráca jednotlivých zložiek, ale aj chuť naučiť sa niečo nové z taktiky rôznych zákrokov a vyskúšať si tímovú prácu aj s inými útvarmi. Po úspešne zvládnutých zákrokoch sa záchranné zložky presunuli do trnavského depa, kde vykonávali autentické zákroky voči ozbrojenému páchateľovi. Spolupráca vyšla na jednotku! Viac fotiek z akcie: https://www.trnava.sk/sk/clanok/sucinnostne-cvicenie

Foto MsP Bratislava Peter Borko 

18. 11. 2022
Hádka medzi partnermi sa strhla v nečakanú drámu
Hliadka Mestskej polície bola stálou službou vyslaná na Františkánsku ulicu, preveriť telefonický oznam, že po streche bytového domu lezie muž a kričí, že skočí. Kolegovia sa okamžite presunuli na miesto. V takýchto prípadoch je dôležitá každá sekunda. Po obhliadke miesta, kolegovia uvideli neznámeho muža na vrchu strechy. Kolegovia nezaváhali, nestratili duchaprítomnosť a okamžite začali s mužom komunikovať. Následne vyšla na balkón žena, ktorá bola tiež rozrušená, plakala a kričala o pomoc, že ju muž napadol a následne vyšiel na strechu. Kolegovia sa rozdelili. Jeden kolega upokojoval silno rozrušeného muža, aby sa upokojil a rozmyslel si svoj plán, že skočí. Kolegyňa medzitým vybehla do bytu za rozrušenou ženou, pretože v rozpoložení, v ktorom sa nachádzala bola obava o jej život a zdravie a snažila sa ju upokojovať. Muža sa podarilo upokojiť a sľúbil, že bude spolupracovať. Až do príchodu hliadok HaZz Trnava a PZ Trnava bol s mužom udržiavaný kontakt. Po príchode hliadka HaZz Trnava s použitím hydraulickej plošiny dali muža dole. Ten zišiel dobrovoľne a pri zákroku s hliadkou spolupracoval a nekládol žiadny odpor. Na miesto bola privolaná aj hliadka RZP, nakoľko muž prejavoval sklony k samovražde. Po príchode záchranárov na miesto si muža prevzali do svojej zdravotnej starostlivosti. Muž bol prevezený do FNsP Trnava. Dlhodobé vzťahové problémy vyústili až do nebezpečného život ohrozujúceho konania, ktoré mohlo skončiť smrťou. Našťastie aj profesionálnym prístupom našich kolegov a záchranných zložiek sa podarilo zabrániť tomuto činu a muža prehovoriť, aby si svoj čin rozmyslel.


MESTO Trnava
organizačný útvar - Mestská polícia mesta Trnava

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších právnych predpisov; zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a  Pracovným poriadkom zamestnancov Mesta Trnava

v y h l a s u j e


výberové konanie na obsadenie pracovného miesta


- príslušník mestskej polície -


Požadované kvalifikačné predpoklady na vykonávanie pracovnej pozície:

-    ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie  (maturita)

Ďalšie požadované kritériá a požiadavky na uchádzača:

-    vek najmenej 21 rokov
-    bezúhonnosť (Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje počas výberového konania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.)
-    telesná spôsobilosť (Telesná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom, ktorý počas prijímacieho konania vystaví praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky a vyhovujúcimi výsledkami fyzických testov v rámci výberového konania podľa kritérií určených primátorom Mesta Trnava.)
-    duševná spôsobilosť (Duševná spôsobilosť sa preukazuje vyhovujúcimi výsledkami psychodiagnostických testov vykonaných v rámci výberového konania.)
-    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Miesto výkonu práce:

-    Mestská polícia mesta Trnava, Trhová 2, 917 71 Trnava
-    základná zložka mzdy po získaní odbornej spôsobilosti od 980 € a viac, podľa uznanej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. + príplatky v zmysle zákona (práca v sobotu, nedeľu, v noci a cez sviatok)

Náplň práce:

-   príslušník mestskej polície zaradený do výkonu hliadkovej služby v pracovných zmenách v nepretržitej prevádzke (úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii)


Zoznam požadovaných dokladov (priložiť k žiadosti):

•    profesijný životopis
•    kópia maturitného vysvedčenia
•    kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ak existuje)
•    kópia dokladu (vysvedčenie, diplom) o získaní vzdelania v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole (ak existuje)
•    kópia zbrojného preukazu (ak existuje)
•    kópie ďalších relevantných certifikátov a osvedčení (ak existujú)
•    vlastnoručne podpísaný súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V žiadosti uveďte číslo telefonického kontaktu a e-mailovú adresu !

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlite poštou alebo osobne doručte do 31.12.2022 (rozhodujúci je dátum podania na pošte, prípadne v podateľni MsÚ Trnava) na adresu:

MESTO TRNAVA - Mestská polícia, Personálny referát, Trhová č. 2, 917 71  Trnava

Značka „Výberové konanie“

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajúci požadované kritériá a to  najneskôr sedem dní pred jeho konaním.

O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie výberovej komisie v zmysle uvedených požiadaviek.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami znášajú náklady, ktoré im vzniknú účasťou vo výberovom konaní.

Viac informácií: link na web mesta, kde je zverejnený inzerát v dlhšej verzii

V Trnave, 17.10.2022

 

10. 10. 2022

Nájdená peňaženka

Pri vykonávaní kontrolnej činnosti oslovil hliadku neznámy pán, ktorý našiel na detskom ihrisku peňaženku. Hliadke peňaženku odovzdal. V nájdenej peňaženke sa nachádzal doklad totožnosti, študentský preukaz a drobné mince. Peňaženka bola odovzdaná majiteľke na mieste adresy.

10. 10. 2022

Ležal na zemi

Hliadka Mestskej polície bola vyslaná k ležiacemu mužovi. Kolegovia sa preto urýchlene presunuli na miesto. Oznam sa zakladal na pravde. Po príchode na miesto uvidela hliadka ležať na zemi muža. K mužovi bola urýchlene privolaná hliadka RZP. Muž bol pod vplyvom alkoholu. Kolegovia do príchodu RZP kontrolovala mužov zdravotný stav, pretože silno krvácal z nosa. Po príchode RZP si záchranári muža prevzali, ošetrili povrchové rany a previezli ho na ďalšie ošetrenie do FNsP Trnava.

9. 10. 2022

Poškodené dopravné značenie

Hliadka Mestskej polície zistila pri vykonávaní svojej kontrolnej činnosti, že na ulici Radlinskej je poškodené dopravné značenie. Hliadka udalosť zadokumentovala a spísala záznam, ktorý odposlala na príslušný referát Mestského úradu na ďalšie doriešenie.

8. 10. 2022

Ležal v kríkoch

Stála služba prijala telefonický oznam, že pod balkónom bytového domu leží v kríkoch muž a bojí sa o jeho život a zdravie. Hliadka sa presunula okamžite na miesto, kde zistila, že sa oznam zakladal na pravde. Muž bol hliadkou prebratý, bol pod vplyvom alkoholu. Muž nemal žiadne zranenia a po prebudení sám odišiel domov.
 

7. 10. 2022

Poškodený semafor

Stála služba vyslala hliadku Mestskej polície na križovatku na Zelený kríčok, kde sa mal nachádzať poškodený semafor. Oznam sa zakladal na pravde. Pri čerpacej stanici mal semafor vypadnuté červené svetlo. K udalosti bola vyhotovená fotodokumentácia, bol spísaný úradný záznam a všetko bolo nahlásené príslušnému orgánu na opravu.

6. 10. 2022

Ležala na zemi

Hliadka mestskej polície bola vyslaná na ulicu Paulínku, kde sa podľa oznamu mala nachádzať žena, ktorá ležala na zemi. Kolegovia sa urýchlene presunuli na miesto. Žena už sedela a nachádzali sa pri nej iné osoby. Žena sa sťažovala na sťažené dýchanie a mala poranené koleno. Na miesto bola privolaná hliadka RZP, ktorá ženu ošetrila.
 

27. 9. 2022

Ležal opitý v blate

Hliadka Mestskej polície vyslala hliadku na ulicu Lomonosovovu, kde mal podľa oznamu ležať muž. Oznam sa zakladal na pravde. Muž ležal v bahne. Kolegovia ho prebrali, kontaktovali rodinného príslušníka, ktorý si pre muža prišiel.

26. 9. 2022

Poškodené dopravné značenie

Stála služba vyslala hliadku k poškodenej dopravnej značke nachádzajúcej sa na Univerzitnom námestí. Dopravné značenie spozoroval pracovník kamerové systému. Z miesta bola vyhotovená fotodokumentácia, bol spísaný úradný záznam, ktorý bol odoslaný na príslušný referát Mestského úradu.
 

25. 9. 2022

Poškodený poklop

Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na Špačinskú cestu preveriť oznam, že na križovatke sa nachádza poškodený šachtový poklop. Oznam sa zakladal na pravde. Hliadka zabezpečila miesto prenosnou dopravnou značkou. K udalosti bola vyhotovená fotodokumentácia, bol spísaný úradný záznam a vec bola odstúpená na príslušný úrad.

 

24. 9. 2022

Otŕčal sa na námestí

Stála služba vyslala hliadku Mestskej polície preveriť oznam, že po Trojičnom námestí sa prechádza muž s obnaženým prirodzením. Oznam sa zakladal na pravde. Muž bol okamžite vyzvaný, aby sa obliekol. Za jeho správanie mu bola uložená bloková pokuta.
 

24. 9. 2022

Odcudzili oranžový maják

Stála služba vyslala hliadku Mestskej polície na Špačinskú cestu, kde mala trojica mužov odcudziť oranžový maják z bagru. Kolegovia mužov – chlapcov, na mieste našla. Mladí chalani niesli v rukách oranžový maják. Mladíci hliadke uviedli, že dvere na bagri boli otvorené, chceli sa len povoziť, ale nepodarilo sa im naštartovať bager. Následne vzali aspoň maják, pretože si chceli doma urobiť diskotéku. Maják bol odovzdaný hliadke Mestskej polície.
 

24. 9. 2022

Zúrivý pes

Hliadka Mestskej polície bola vyslaná do Trnavského útulku, odkiaľ žiadali pracovníci pomoc. Na mieste sa mal nachádzať túlavý zúrivý pes. Po príchode hliadka zistila, že pes je naozaj zúrivý, vrčal a štekal na každého, kto sa k nemu priblížil. Podarilo sa ho nahnať do koterce, zistila sa majiteľka psíka, ktorá bola vyrozumená a pre psa si prišla.

23. 9. 2022

Pobili sa

Hliadke Mestskej polície bola urýchlene vyslaná na ulicu Hospodársku, kde mali neznámi ľudia hádzať sklenené fľaše o zem. Po príchode na miesto hliadka uvidela dvojicu mužov, ktorí sa váľali po zemi a bili sa, tretí muž sa len prizeral. Kolegovia mužov okamžite oddelila a upokojila roztržku. Jeden z mužov nevedel stáť na nohách a rozprával nezmysli. Pravdepodobne bol pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Z dôvodu obavy o jeho život mu bola privolaná zdravotná služba. Muž bol nielen neschopný stáť, ale začal byť aj agresívny a vulgárny. Hliadka musela muža neustále podopierať, aby nespadol na zem a neudrel si hlavu.  Po príchode RzP si ho prevzali a previezli na ošetrenie do FNsP Trnava a vykonali mu vyšetrenie na alkohol a drogy. Počas prevozu asistoval zdravotníkom kolega Mestskej polície, aby neprišlo k ohrozeniu zdravotníkov, pretože zdravotný stav muža bol nevyspytateľný. Aj pri prepúšťaní z nemocnice musela asistovať hliadka Mestskej polície. Muž bol stále podráždený a vulgárny. Muž dostal oh Mestskej polície predvolanie k doriešeniu spáchaného priestupku.


23. 9. 2022

Odcudzili poklopy

Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na ulicu  Pavla Mudroňa, kde sa malo podľa oznamu nachádzať motorové vozidlo ktoré malo údajne kradnúť mreže umiestnené nad kanalizáciou. Oznam sa zakladal na pravde. Bolo odcudzené štyri kusy mreží. Šetrením na mieste udalosti nenašla nikoho podozrivého. Z miesta bola vyhotovené dokumentácia. Miesta boli zabezpečené dopravným značením, pretože hrozilo zranenie.          
 

22. 9. 2022

Vzbudil verejné pohoršenie

Hliadka Mestskej polícia bola vyslaná na ulicu Teodora Tekela, kde mal spať muž na trávniku a mal mať holý zadok, čím vzbudzoval verejné pohoršenie. Oznam sa zakladal na pravde. Muž bol prebudený, bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Po prebudení si upravil nohavice a následne z miesta odišiel.  
 

22. 9. 2022

Odchyt psíka

Hliadka Mestskej polície odchytila na ulici Novej psíka rasy – Jazvečík. Psík bol po odchyte prevezený do Trnavského útulku, kde čaká na svojho majiteľa.
 

22. 9. 2022

Prepadnuté osvetlenie

Hliadka Mestskej polície bola vyslaná na ulicu Hviezdoslavovu, kde sa malo nachádzať prepadnuté osvetlenie. Oznam sa zakladal na pravde. Viaceré osvetlenia boli prepadnuté do chodníka. Z miesta bola vyhotovené fotodokumentácia, bol spísaný úradný záznam, ktorý bol odoslaný na príslušný referát Mestského úradu. Prepadnuté miesta boli zabezpečené.
 

22. 9. 2022

Prasknutý konár

Stála služba vyslala hliadku Mestskej polície na ulicu Jeruzalemskú, kde sa mal nachádzať prasnutý konár, ktorý pretŕčal nad chodník. Oznam sa zakladal na pravde. Z miesta bola vyhotovené fotodokumentácia, bol spísaný úradný záznam, ktorý bol odposlaný na príslušný referát Mestského úradu. Hliadka Mestskej polície zabezpečila okolie stromu páskou tak, aby nedošlo k zraneniu osôb.

21. 9. 2022

Vozidlo narazilo do stĺpika

Motorové vozidlo nebolo zabezpečené ručnou brzdou a samovoľne sa spustilo z parkovacieho miesta tak, že narazilo do stĺpika na Štefánikovej ulici. Chvalabohu neprišlo k žiadnemu zraneniu.