Mesto Trnava

Zákazky podprahové

Aktuálne výzvy

---

Neaktuálne výzvy

 • Prepojenie cyklotrasy Park J. Kráľa a Bernolákov sad v Trnave
  Výzva na predkladanie ponúk
  Predkladanie ponúk do 18. 7. 2013 do 13.00 h
  Zverejnené 2. 7. 2013
 • ZŠ s MŠ Ul. Vančurova - rekonštrukcia sociálnych zariadení pre dievčatá v pavilóne A II. NP až IV. NP
  Výzva na predkladanie ponúk
  Predkladanie ponúk do 18. 7. 2013 do 10.00 h
  Zverejnené 2. 7. 2013
 • Interaktívna zostava pre materské školy
  (dodávka, montáž, inštalácia)
  Výzva na predkladanie ponúk
  Predkladanie ponúk do: 27. 6. - 10.00 h
  Zverejnené 10. 6. 2013
 • ZŠ Námestie SUT a MŠ Spartakovská v Trnave - výmena okien
  Výzva na predkladanie ponúk
  Predkladanie ponúk do: 20. 6. - 13.00 hodiny
  Zverejnené 3. 6. 2013
 • ZŠ K. Mahra, rekonštrukcia strechy telocvične
  Výzva na predkladanie ponúk
  Predkladanie ponúk do 6.6.2013 do 13.00 hod.
  Zverejnené 20. 5. 2013
 • Rekonštrukcia kuchyne a priľahlých priestorov MŠ V jame 27 Trnava
  Výzva na predkladanie ponúk
  Lehota na predkladanie ponúk: 21. 5. 2013 - 10.00 h
  Zverejnené: 6. 5. 2013
 • Nákup osemmiestneho motorového vozidla
  Výzva na predkladanie ponúk
  Lehota na predkladanie ponúk: 22. 5. 2013 - 14.00 h
  Zverejnené: 3. 5. 2013
 • Likvidácia staticky narušeného obytného domu č. 56-58 na Coburgovej ulici v Trnave
  Výzva na predkladanie ponúk
  Lehota na predkladanie ponúk: do 16. 4. 2013 do 11.00 h
  Adresa na ktorú sa predkladanie ponúk: MsÚ, Trhová č. 3 Trnava, Odbor investičnej výstavby, kanc. č. 113 alebo v podateľni MsÚ Trnava
 • Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa – amfiteáter
  Výzva na predkladanie ponúk
  Lehota na predkladanie ponúk: 24. 4. 2013 do 13.00 hodiny
  Zverejnené: 5. 4. 2013
 • Rekonštrukcia strechy MŠ T. Tekela 1 Trnava
  Výzva na predkladanie ponúk
  Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 27. 3. 2013 - 14.00 h
  Lehota na predkladanie ponúk: 9. 4. 2013 - 10.00 h
  Zverejnené: 19. 3. 2013
 • Výmena okien MŠ Čajkovského 28
  Výzva na predkladanie ponúk
  Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21. 3. 2013 - 14.00 h
  Lehota na predkladanie ponúk: 4. 4. 2013 - 10.00 h
  Zverejnené: 12. 3. 2013
 • Vypracovanie štúdií v lokalite Medziháj a Lesopark Štrky

  Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
  Mesto Trnava ruší v zmysle § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmysle neskorších predpisov použitý postup zadávania podprahovej zákazky „Vypracovanie štúdií v lokalite Medziháj a Lesopark Štrky“.
  Odôvodnenie:
  Realizácia štúdií v lokalite Medziháj a Lesopark Štrky je súčasťou výstupov medzinárodného projektu CircUse implementovaného v rámci Operačného programu Stredná Európa. Z toho dôvodu ich obstaranie podlieha okrem štandardných pravidiel verejného obstarávania zadaných legislatívou EÚ a národnou legislatívou aj kontrole sprostredkovateľského orgánu pre daný operačný program, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR.
  Na základe „Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových  partnerov“, verzia 4.0 zo dňa 19.7.2012, je nevyhnutné  predložiť kompletnú dokumentáciu z verejného obstarávania pred podpisom zmluvy Odboru riadenia implementácie projektov na MŽP, čo Mesto Trnava uskutočnilo dňa 15.10.2012.
  Po kontrole zo strany MŽP bolo dňa 13.11.2012 Mestu Trnava doručené stanovisko MŽP, ktorým neoverilo proces verejného obstarávania a tým budúce potenciálne výdavky neuznáva ako oprávnené. Zároveň MŽP vyzvalo Mesto Trnava k realizácii nového verejného obstarávania.
  Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ruší Mesto Trnava použitý postup zadávania zákazky. Na obstaranie pôvodného predmetu zákazky bude vyhlásená nová verejná súťaž.

 • Návrh a realizácia tlačených a elektronických publikácií
  Výzva na predkladanie ponúk
  Lehota na predkladanie ponúk: 16. 11. 2012 - 10:00 h
   
 • Nákup troch kamerových jednotiek s príslušenstvom
  Oznámenie vo vestníku - PDF
  Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 202/2012 pod číslom 12554-WYT dňa 18. 10. 2012 .
 • Statická sanácia nosných konštrukcií AB
  Výzva na predkladanie ponúk
  Termín predkladania ponúk: 17. 10. 2012 do 10.00 h
   
 • Cyklochodník na ulici T. Vansovej v Trnave - II. etapa
  Výzva na predkladanie ponúk
  Termín predkladania ponúk: 11. 10. 2012 do 13.00 h
   
 • Vypracovanie štúdií v lokalite Medziháj a Lesopark Štrky
  Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 182/2012 pod číslom 10952-WYS dňa 20. 9. 2012.
  Oznámenie vo vestníku - PDF
  Lehota na prijímanie žiadostí o sútažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 25. 9. 2012 do 13.00 h
  Lehota na predkladanie ponúk: 8. 10. 2012 do 14.00 h
  Podmienky otvárania ponúk: 9. 10. 2012 o 09.00 h
 • Zateplenie obvodového plášťa AB Priemyselná 5
  Výzva na predkladanie ponúk
  Termín predkladania ponúk: 17. 9. 2012 do 10.00 h
 • ZŠ Atómová v Trnave, rekonštrukcia  copilitových okien na telocvični
  Výzva na predkladanie ponúk
  Termín predkladania ponúk: 20. 9. 2012 do 10.00 h
 • Bezbarierové prepojenie OS Na Hlinách v Trnave
  Výzva na predkladanie ponúk
  Termín predkladania ponúk: 27. 7. 2012 do 13.00 h
 • Parkovisko G. Dusíka 38-41 v Trnave
  Výzva na predkladanie ponúk
  Termín predkladania ponúk: 17. 7. 2012 do 13.00 h
 • ZŠ Atómová v Trnave, rekonštrukcia copilitových okien na telocvični
  Výzva na predkladanie ponúk
  Zverejnené 22. 6. 2012
  Termín predkladania ponúk do: 9. 7. 2012 do 15.00 h
 • MŠ Jiráskova - rekonštrukcia obvodového plášťa
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené 2. 4. 2012
  Výzva vyšla vo vestníku ÚVO: 31. 3. 2012
 • Rekonštrukcia klubu dôchodcov na Limbovej ulici v Trnave
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené 28. 3. 2012
  Lehota na predkladanie ponúk: 5. 4. 2012 do 13.00 h
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Murgašova 13
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené 1. 3. 2012
  Lehota na predkladanie ponúk: 22. 3. 2012
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Hodžova 40
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené 1. 3. 2012
  Lehota na predkladanie ponúk: 22. 3. 2012
   
 • ZŠ K. Mahra v Trnave, rekonštrukcia sociálnych zariadení, pavilón D
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené 28. 1. 2012
  Lehota na predkladanie ponúk: 15. 3. 2012 - 13.00 h
   
 • Výzva na predkladanie ponúk „Externý manažment pri implementácii projektu Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“, zverejnená na webovej stránke Mesta Trnava dňa 31. marca 2011, bola v zmysle § 99, ods. 1, písm. i) Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušená.
  Oznámenie o zrušení výzvy na predkladanie ponúk
   
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky hydrantov a hasiacich prístrojov
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené 24. 1. 2012
  Lehota na predkladanie ponúk: 10. 2. 2012 - 10.00 h
 • Detské ihrisko v Kamennom mlyne, Trnava
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené 5. 12. 2011
  Lehota na predkladanie ponúk: 20. 12. 2011 - 11.00 h
   
 • Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre materské školy
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené 20. 10. 2011
   
 • Priemyselná 5 výmena okien, dverí
  Výzva na predloženie ponuky
  Obstarávateľ: TT-KOMFORT s.r.o., Trnava
  Zverejnené dňa: 23. 9. 2011
  Lehota na predkladanie ponúk: 7. 10. 2011 - 10.00 h
 • ZŠ J. Bottu v Trnave, rekonštrukcia sociálnych zariadení v hlavnom pavilóne, južný trakt
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené dňa: 3. 10. 2011
  Lehota na predkladanie ponúk: 19. 10. 2011 - 13.00 h
 • ZŠ Spartakovská - rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne A
  Výzva na predloženie ponuky
  Zverejnené dňa: 28. 9. 2011
  Lehota na predkladanie ponúk: 17. 10. 2011 - 13.00 h
 
Chcete vedieť, čo je nové?