Občan

Zákony a predpisy

Prehľad predpisov, podľa ktorých Mesto Trnava koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k Mestu Trnava:

Mesto Trnava sa pri svojej činnosti riadi zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, ktoré boli vydané v Zbierke zákonov do 31.12.1992 (ďalej len "Zb.") a v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len "Z.z."), najmä:

 • Ústava SR zo dňa 1.9.1992, prijatá ako ústavný zákon č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 511/199/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 221/1996 Z.z., o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky,
 • Vyhláška. MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb.
 • Zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Nar. vlády SR č. 258/1996 Z.z. , ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy, v znení neskorších prepisov,
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších prepisov,
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 152/1998 Z.z.. o sťažnostiach, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
 • Nariadenie vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka,
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov,
 • Nariadenie vlády č. 42/2004 Z.z. o Obchodnom vestníku, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 660/2005 Z.z.., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 63/19973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách,
 • Zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov mesta, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 246/2001 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 514/2003 o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci,
 • Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 253/1998 Z.z.. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 395/2002 Z.z.. o archívoch a registrarúrach, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach,
 • Zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 525/2003 o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách,
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 311/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave,
 • Zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách,
 • Vyhl. č. 225/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami,
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- aktualizované dňa 13.11.2008 -

info :: o aktuálnosť údajov sa stará OPaM (odbor právny a majetkový)