Záverečné správy z výziev

Záverečné správy z výziev na predkladanie žiadostí nenávratný finančný príspevok sú zverejnené na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre IROP (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) v časti Aktuálne výzvy/Aktuálne výzvy podľa oblastí, a to pri konkrétnej výzve na predkladanie ŽoNFP.

 
Chcete vedieť, čo je nové?