Mesto Trnava

Zmeny Územného plánu mesta Trnava - rok 2021

ZMENA ÚPN 11/2021                                                                                       Začiatok stránky
Lokalita U – Doplnenie regulatívov pre kód funkčného využitia Z 06                    - Plochy krajinnej zelene
Lokalita V – Doplnenie svetlotechnických regulatívov na území CMZ

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 796/2021, dňa 7.12.2021
Účinnosť od 24.12.2021
 
Textová časť - Zmena ÚPN 11/2021
A. Textová časť
Záväzná časť - Zmena ÚPN 11/2021
C.01. Textová časť

ZMENA ÚPN 10/2021                                                                                       Začiatok stránky
Lokality J – Doplnenie regulatívov dopravy
Lokalita K – Doplnenie regulatívov riešenia statickej dopravy
                     pre vymedzené kódy funkčného využitia C.01, C.02
Lokalita L – Športové centrum na Lomonosovovej ul. / Ul. Jozefa
                     Gregora Tajovského
Lokalita N – Športovo-rekreačný areál Pumptrack na Ul. Ludvika
                     van Beethovena
Lokalita O – Garážovací dom Na hlinách
Lokality P – Doplnenie funkčných kódov pôv. parkovej
                     a lesoparkovej zelene s čiastočnou úpravou
                     ich vymedzenia
Lokalita R – Mestotvorná polyfunkcia Orolská záhrada
Lokalita S – Doplnenie regulatívov blokov verejnej parkovej
                     zelene na severnej strane Kamennej cesty

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 723/2021, dňa 21.9.2021
Účinnosť od 8.10.2021
 
Textová časť - Zmena ÚPN 10/2021
Grafická časť - Zmena ÚPN 10/2021
Záväzná časť - Zmena ÚPN 10/2021

ZMENA ÚPN 09/2021                                                                                       Začiatok stránky
Lokalita F – Doplnenie regulatívov zelene (zápočet náhradných opatrení
                     pre nadzemné objekty)

Lokalita G – Zdravotnícke zariadenie v Modranke – Seredská cesta
Lokalita  I – Bytová výstavba Ul. Generála Goliana – juh
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 677/2021, dňa 29.6.2021
Účinnosť od 24.7.2021
 
Textová časť - Zmena ÚPN 09/2021
Grafická časť - Zmena ÚPN 09/2021
Záväzná časť - Zmena ÚPN 09/2021

ZMENA ÚPN 08/2021                                                                                       Začiatok stránky
Lokalita A – Bytový dom na Ul. Zelenečská / Gábora Steinera
Lokalita B – Zdravotnícke zariadenie na Nobelovej ulici
Lokalita C – Obytná zóna Zátvor II (alt. uplatnenie mestotvornej
                     polyfunkcie)

Lokalita D – Átriová ulica (úprava vymedzenia bloku RD)
Lokalita E – Doplnenie znenia regulatívov funkčného využitia
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 616/2021, dňa 24.4.2021
Účinnosť od 14.5.2021
 
Textová časť - Zmena ÚPN 08/2021
Grafická časť - Zmena ÚPN 08/2021
Záväzná časť - Zmena ÚPN 08/2021
Grafická časť - Zmena ÚPN 08/2021 - Lokalita A, B
Záväzná časť - Zmena ÚPN 08/2021 - Lokalita A, B
Grafická časť - Zmena ÚPN 08/2021 - Lokalita C, D
Záväzná časť - Zmena ÚPN 08/2021 - Lokalita C, D
Grafická časť - Zmena ÚPN 08/2021 - Lokalita D
 
 
 
 
 
 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?