Zrealizované aktivity a dosiahnuté výsledky v oblasti debarierizácie

Najdôležitejšie opatrenia v oblasti bezbariérovosti zrealizované v období 2010 – 2013

 • Zrealizované bezbariérové prepojenia v obytných súboroch Družba, Na hlinách, v Základnej škole na Ulici A. Kubinu, v zariadení opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici, v športovom areáli v Modranke, kluboch dôchodcov.
 • V rámci prestavby a rekonštrukcií objektov hygienických zariadení voľne prístupných pre návštevníkov boli v r. 2011 v meste Trnava realizované  WC pre imobilných v lokalite športového areálu Slávia, v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn a v rámci mestského amfiteátra.
 • Bezbariérové úpravy sú aj súčasťou budovania nových chodníkov pre peších a cyklistických chodníkov, parkovísk, nových autobusových zastávok vrátane zavedenia nízkopodlažných autobusov mestskej autobusovej dopravy atď.

Za zrealizované aktivity v oblasti bezbariérovosti získalo Mesto Trnava  ocenenie v siedmej etape súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2010 – 2013.


Najdôležitejšie opatrenia v oblasti bezbariérovosti zrealizované v období 2014 – 2015


Odstraňovanie architektonických bariér

 •  Hygienické zariadenia – verejné toalety na Radlinského ulici v Trnave (WC pre imobilných, šikmá schodisková plošina) r. 2014
 • Športoviská – tribúna atletického štadiónu Trnava – WC pre imobilných (r. 2014)
 • Štadión A. Malatinského – bezbariérový prístup, WC, výťahy, miesta v hľadisku (2013 – 2015)

Verejné priestranstvá a dopravné stavby

 •  úprava verejných priestranstiev v okolí  Štadióna A. Malatinského (bezbariérové prevedenie priechodov pre chodcov a cyklistické priechody, lávka pre peších)
 • okružná križovatka Bratislavská – Strojárenská – bezbariérové priechody (2014)
 • križovatka Bučianska – Tehelná – bezbariérové priechody (2015)
 • Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice, Trhovej ulice – bezbariérové priechody, vodiace línie, mobiliár, 2 státia pre imobilných (2015)
 • Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova ulica – bezbariérové priechody, vodiace línie (2014 – 2015)
 • Herný areál Beethovenova – prístup, bezbariérové priechody (2015)
 • Poliklinika družba – autobusová zastávka (2014)
 • Úpravy chodníkov (bezbariérové prechody), parkoviská (bezbariérové priechody, státia pre imobilných)


Odstraňovanie spoločenských bariér


Dvor nádeje -  Hlavným cieľom tohto tradičného podujatia organizovaného Mestom Trnavou je prezentácia talentov a schopností detí, mládeže i dospelých so zdravotným znevýhodnením.


Za zrealizované aktivity Mesto Trnava získalo Hlavnú cenu v ôsmej etape súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2014 – 2015.

Projekt Športujeme SPPoločne a bez bariér v Základnej škole na Ulici Andreja Kubinu

Základná škola Andreja Kubinu v Trnave sa dlhodobo snaží vytvárať vhodné podmienky na integráciu žiakov so zdravotným postihnutím, chybami učenia či narušenými komunikačnými schopnosťami. Vďaka projektu s názvom Športujeme SPPoločne a bez bariér bolo v areáli ZŠ vybudované nové bezbariérove ihrisko, kde si deti so zdravotným znevýhodnením môžu so svojimi rovesníkmi vylepšiť svoje basketbalové zručnosti či zahrať na viacúčelových stoloch napríklad pingpong. Zrekonštruovaný areál môžu využívať deti z celej Trnavy. Projekt finančne podporil sumou 10 000 eur Nadačný fond Municipality pri Nadácii SPP. Mesto Trnava na realizáciu projektu vyčlenilo zo svojho rozpočtu 24 883 eur. Bezbariérové ihrisko bolo odovzdané do užívania 27. novembra 2015.

 

 

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?