Podnikateľ

Zrealizované projekty

Programové obdobie 2014 – 2020

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
 


Operačný program Ľudské zdroje
 


Operačný program Kvalita životného prostredia


Program INTERREG Stredná Európa 2014 – 2020
 


Program Európa pre občanov, Siete miest 2014 - 2020


Nástroj na prepájanie Európy (NPE) – WiFi4EU


Projekty zrealizované s finančnou podporou na národnej úrovni v programovom období 2014 – 2020

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj dom
 


Fond na podporu športu
 


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národný športový projekt

 


Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, dotácia na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

 

  • Projektová dokumentácia – cyklotrasa úsek na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa
    Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky poskytnutou vo výške 24 738,00 eur v roku 2020.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, dotácia na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

 

  • Výstavba cyklistickej infraštruktúry – cykloprístreškov a cyklostojanov v areáloch MŠ a ZŠ v meste Trnava
    Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky poskytnutou vo výške 13 797,71 eur v roku 2023.

Programové obdobie 2007 – 2013 a 2004 – 2006