Občan

Úradné tlačivá

 
 
 
9.11.2020 9:30
 

Ohlásenie zániku daňovej povinnosti za miestnu daň za ubytovanie

14.2.2013 11:38
 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca mesta Trnava podľa § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

23.2.2021 10:21
 

Mesto Trnava ako organizátor si vyhradzuje právo akciu zrušiť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. Kompletné prihlášky musia byť v termíne do 05. 04. 2021 doručené do podateľne MsÚ Trnava

12.11.2013 10:13
 

Návrhy treba poslať spravidla do 31. decembra konkrétneho roka na adresu Primátor mesta Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava alebo elektronicky na adresu viera.hrdinova@trnava.sk

7.3.2013 15:50
 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára mesta Trnavy podľa čl. 7 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

 
Chcete vedieť, čo je nové?