Občan

18. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva bude formou online

V zmysle harmonogramu zasadnutí zvolávam 18. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční  7. decembra 2021 (utorok) o 13.00 h, spôsobom online, cez MS TEAMS.

Návrh  p r o g r a m u :

a/    Otvorenie

b/    Určenie overovateľov

       Zloženie pracovného predsedníctva

       Zloženie návrhovej komisie

       Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu

1.1     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571

1.2     Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489,  VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č.553, VZN č. 559, VZN č. 568, VZN č. 569 a VZN č. 570 o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

2.1     Povolenie na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava - Zmena ÚPN 12/2022

3.1     3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021

4.       Majetkové materiály

5.1     Návrh spolupráce medzi Mestom Trnava a Slovenským zväzom cyklistiky na projekte „Národné cyklistické centrum“

6.1     Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2022 z rozpočtu mesta Trnava

7.1     Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030, strategický dokument mesta

7.2     Spolufinancovanie projektu „ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične“

8.1     Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 20.10.2021 do 23.11.2021

8.2     Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2022

9.1     Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 7.12.2021 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 14.10.2021 do 18.11.2021

10.     R ô z n e

11.     Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

12.     Rekapitulácia uznesení

          Z á v e  r

  JUDr. Peter Bročka, LL.M.

2.12.2021 9:49

 
Chcete vedieť, čo je nové?