Občan

Bytový dom Alžbetin park

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave v súlade s §29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje verejnosti, že obdržalo informáciu o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.  Rozhodnutie OU-TT-OSZP3-2022/022526-022 zo dňa 01.08.2022 nadobudlo právoplatnosť. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava rozhodol, že navrhovaná činnosť:

„Bytový dom Alžbetin park“

ktoré predložil navrhovateľ EMOSTAV, s.r.o., Nové záhrady I č. 11, 821 05 Bratislava, IČO: 36 403 733 sa nebude posudzovať podľa zákona. Rozhodnutie v elektronickej podobe je zverejnené na stránke mesta  alebo na  webových stránkach  enviroportalu a Centrálnej úradnej elektronickej tabul

Do rozhodnutia je tiež možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Trnave, Odbor územného rozvoja a koncepcií, č.dv. 248, Trhová ulica č.3, 917 71 Trnava.

 Rozhodnutie

23.9.2022 10:57

 
Chcete vedieť, čo je nové?