Občan

Bytový dom - vybudovanie vonkajšieho schodiska a rozdelenie 1 b.j. na 2 b.j., Ivan Rabara

Dňa 21. februára 2012 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené kolaudačné rozhodnutie verejnou vyhláškou o povolení užívania stavby: Bytový dom - vybudovanie vonkajšieho schodiska a rozdelenie 1 b.j. na 2 b.j., Ivan Rabara. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

29.2.2012 3:12

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?