Občan

Cesta I/51 Trnava-severný obchvat, II.etapa - oznámenie KÚ pre CD a PK, SSC a IV Bratislava

Dňa 01. februára 2012 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie verejnou vyhláškou o začatí kolaudačného konania na stavbu: Cesta I/51 Trnava-severný obchvat, II.etapa v rozsahu SO 311-00 a SO 122-00. Ústne pojednávanie je nariadené na deň 02. marec 2012 (piatok) o 09:00 hod. so stretnutím v priestoroch zariadenia staveniska TSS Grade, a.s. Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

16.2.2012 5:24

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?