Občan

Garáž - Ing. Ján Kyseľ

Na úradnej tabuli Mesta Trnavy bolo vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o dodatočnom povolení stavby: Garáž, stavebník Ing. Ján Kyseľ. Ústne pojednávanie je nariadené na deň 10.februára 2012 (t.j. piatok) o 9:30 hod. so stretnutím na mieste stavby - Ulica Františkánska 27, Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

18.1.2012 12:47

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?