Občan

Informácia o podaní žiadosti: Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia: „Cintorín na Kamennej ceste - rozšírenie cintorína“

Dňa 19. februára 2020 bola na úradnej tabuli Mesta Trnava zverejnená verejnou vyhláškou informácia o podaní žiadosti: Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia: „Cintorín na Kamennej ceste - rozšírenie cintorína“. Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Dokument je prístupný na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/cintorin-na-kamennej-ceste-rozsirenie-cintorina-trnava

Kópia návrhu na vydanie rozhodnutia o využití územia bude zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia. Súbežne bolo zadané zverejnenie aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli  na ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS).

19.2.2020 9:07

 

Súvisiaci obsah