Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer - č.Výst. CIF-1011/2019, Cintorín na Kamennej ceste, Trnava

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.09.2019 začala na základe žiadosti Mesta Trnava č. OIV/1447-97885/2019/Mkč konanie č.Výst.CIF-1011/2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 3 ks orecha kráľovského, 1 ks javora poľného a 80 m2 krovín v druhovej skladbe plamienok plotný rastúcich na Cintoríne na Kamennej ceste na pozemku registra "C" parc. č. 10138/1 v k. ú Trnava z dôvodu "V rámci projektu Cintorín na Kamennej ceste - rozšírenie cintorína je nutnosť výrubov kvôli novému plošnému záberu pre rozšírenie cintorína.". Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: mecirova@soutt.sk.

16.9.2019 8:06

 
Chcete vedieť, čo je nové?