Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer - č.Výst. . CIF-1188/2019 – ul. Hajdóczyho 22

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 09.10.2019 na základe žiadosti navrhovateľa č. ODaKS/37134-99309/2019/Sdš začala konanie č. CIF-1188/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks ihličnatého stromu rastúceho na ulici Hajdóczyho č. 22, Trnava, na pozemku registra "C", parc. č. 5422/1 v k.ú.Trnava z dôvodu: "Konáre stromu sa nebezpečne približujú k oknám, hlavne pri silnejšom vetre." Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

9.10.2019 15:47

 
Chcete vedieť, čo je nové?