Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Modranka, na ulici Dedinskej 75 – 77

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-1235/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks čerešne, rastúcej na ulici Dedinskej 75 - 77, na pozemku registra "C" parc. č. 152/1 v katastrálnom území Modranka z dôvodu: "Strom zasahuje do elektrického vedenia, korene stromu zasahujú do podzemných sietí. Čerešňa upcháva odvodový kanál."

12.11.2021 13:11