Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Bratislavská ulica

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.04.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-458/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 26 ks listnatých drevín, 1 ks ihličnatej dreviny a 277,50 m2 listnatých krovín, rastúcich na ulici Bratislavskej v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č.. 8398/445 v k. ú Trnava z dôvodu "Zanedbaný pozemok po bývalých záhradkárskych osadách. Na pozemku sa nachádza množstvo náletových drevín, starých ovocných drevín a krov. Mesto Trnava plánuje pozemok vyčistiť od nahromadeného odpadu a drevín, ktoré v danej lokalite sú náletové alebo zostarnuté. Pozemok mesta je geodeticky zameraný bodmi priamo v teréne. V súčasnosti pozemok slúži ako úkryt pre neprispôsobivých občanov. ".

28.4.2020 12:15