Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici Čajkovského 5 - 9

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-1238/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 8 ks listnatý strom, 8 ks ihličnatý strom a 2 ks ker, rastúcich na ulici Čajkovského 5 - 9, na pozemku registra "C" parc. č. 1635/67 v katastrálnom území Trnava z dôvodu: "Ihličňany zasahujú do okien,a balkónov. Holuby v nich hniezdia a robia neporiadok. V kríkoch sa zdržiavajú hlodavce a hmyz. Listnaté stromy sú obývané holubmi, ktorých trus má pre zdravie a autá pod nimi devastačné účinky. Pri silnom vetre hrozí poškodenie zdravia a majetku

12.11.2021 13:13