Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici Čajkovského č. 29 – 31

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-1233/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks lipy, rastúcej na ulici Čajkovského č. 29 - 31, na pozemku registra "C" parc. č. 1635/83 v katastrálnom území Trnava z dôvodu: "Strom rastie v parkovisku a je zabetónovaný ažku kmeňu. Koreňmi narúša asfalt parkoviska."

12.11.2021 13:09