Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici Hajdóczyho č. 8

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-820/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromu - Ulmis leavis rastúci na ulici Hajdóczyho č. 8 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 5422/01 v k. ú Trnava z dôvodu " Súhlas na výrub stromu žiadame z dôvodu, že strom rastie v blízkosti chodníka pre peších a je naklonený smerom na jeho trasu. Drevina má polámané kostrové konáre a na báze kmeňa ako aj na kmeni je viditeľné poškodenie."

4.8.2020 13:22