Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici Halenárskej, parčík pri Synagóge v Trnave

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 04.06.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-650/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 3 ks čerešňa, 1 ks agát rastúcich na ulici Halenárskej, parčík pri Synagóge" na pozemku registra "C" parc. č. 535/5 v katastrálnom území Trnava z dôvodu: "Dreviny sa nachádzajú na mieste významného archeologického nálezu, pod stromami sa nachádza jedinečná pivnica, ktorú požaduje KPÚ odkryť."

14.6.2021 9:28