Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici Hbokej ulici č. 1 - 3 v Trnave

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.05.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-514/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 4 ks ihličňan rastúcich na ulici J. Hlbokej č. 1 - 3 na pozemku registra "C" parc. č. 5680/13 v katastrálnom území Trnava z dôvodu: "Stromy sú suché alebo polosuché, sú slabo zakorenené, nebezpečne naklonené nad chodník a ihličňan nad kanalizáciu porušil jej potrubie a spôsobuje upchatie."

12.5.2021 8:25