Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici Hbokej ulici v Trnave

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.05.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-512/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks javor mliečny, 1 ks javor cukrový, 1 ks bpagaštan pleťový, 1 ks topoľ čierny rastúcich na Hlbokej ulici č. 23 - 26 na pozemku registra "C" parc. č.5671/6 v k. ú Trnava z dôvodu "Dreviny rastú na plochách zelene v okolí obytných domov na Hbokej ulici v Trnave. Plochy sú udržiavané, stromy však majú rôzne poškodenie. Najčastejšie zaznamenaným poškodením je poškodenie koreňového krčku stromov, ktorý vzniká pri kosení strunovou kosačkou. Zdravotný stav drevín je priemerný až podpriemerný, hlavne na jedincoch väčších rozmerov sa prejavujú rôzne poškodenia, hlavne dutiny, olámané konáre a pod."

12.5.2021 8:24