Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici J. Slottu č. 24 - 26 v Trnave

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 09.06.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-672/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 5 ks listnantý strom, rastúcich na ulici J. Slottu č. 24 - 26 na pozemku registra "C" parc. č. 5671/92 v katastrálnom území Trnava z dôvodu: "Stromy tvoria súvislý pás a vytvárajú tmu v bytoch. Stromy neplnia klimatickú funkciu nakoľko sa jedná o východnú stranu a slnko je tu len počas doobedných hodín. Bytový dom sa nachádza v blízkosti lesoparku a dotknutí vlastníci nemajú z lesoparku žiaden estetický úžitok, nakoľko im stromy bránia vo výhľade."

14.6.2021 9:28